වික්ෂනරි සාකච්ඡාව:පරිපාලකවරු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  1. Symbol support vote.svg Support --තඹරු විජේසේකර 00:35, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී) - ඔබ මෙම අඩවියේ නිතර ම අවධානයෙන් හා ක්‍රියාකාරී බව විතර්කයෙන් සත්‍යාපනය වේ. මා ද අනිවාර්යයෙන් ම ඔබට උපකාර කෙරෙමි.Reply[reply]
Thanks for the Support. But Vote is Closed Now. :D -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:41, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]