වික්ෂනරි:Entry titles

Wiktionary වෙතින්
link={{{imglink}}} මෙය වික්ෂනරි ප්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශ හෝ සාමාන්‍ය භාවිතා පිළිබඳ පිටුවක් වෙයි. නිල ප්‍රතිපත්තියක් නොවන මෙය, විධිමත් ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනැගීම සඳහා වන චින්තන තටාකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන පිටුවකි.
ප්‍රතිපත්ති – යොමු: CFI - පිටු සැකසුම - NORM - NPOV - QUOTE - හරවා යැවීම් - DELETE. භාෂා: LT - AXX. වෙනත්: BLOCK - BOTS - VOTES.
Main policy: Wiktionary:Entry layout explained#Entry name

On Wiktionary, entry titles should normally be the same as the word, term or phrase being defined. However, to avoid duplication and inconsistent formatting, some norms are necessary:

Entries that do not usually start with a capital unless the first word of a sentence should not have an initial capital letter. For example Wiktionary has an entry for God as well as for god as this is often capitalized, but not Realize for realize as this is only ever capitalized as the first word of a sentence, or in the title of a piece of work, etc.

This guideline can have exceptions. For example in informal contexts such as Internet forums it's quite normal to drop all capital letters, such as england for England. Conversely in older English works it's common to capitalize important nouns, such as Hatred for hatred. Entries should only be included with both capitalizations when both are sufficiently common; see for example anglophone and Anglophone.

Commas (,) are generally allowed in entry titles. These are normally only used for phrases and proverbs. Question marks (?) and exclamation marks (!) are usually not allowed in page titles, but can be used in head words. The Unicode U+0027 APOSTROPHE is used for the apostrophe, not the U+2019 RIGHT SINGLE QUOTATION MARK. In most languages, the U+002D HYPHEN-MINUS is used for the hyphen, any of the dashes are not.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:Entry_titles&oldid=42986" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි