වික්ෂනරි:Index to appendices

Wiktionary වෙතින්

The Appendices are a series of pages in the form [[Appendix:Xxxx]]. They have their own namespace. They usually treat a common linguistic topic, which distinguishes them from "Wiktionary:" pages which deal with Wiktionary's own operational issues. Appendices should be tagged with [[Category:Appendices|Pagename]] (or the appropriate sub-category). This will cause them to be automatically included in this list.

Appendix pages often provide:

In addition, the Appendix is the only place for:

General[සංස්කරණය]

Mathematics, science, and technology topics across languages[සංස්කරණය]

Religion and mythology[සංස්කරණය]

Sports and games[සංස්කරණය]

Language families[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න: Appendix:Swadesh lists

Constructed languages[සංස්කරණය]

Proto-languages[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න: Category:Reconstructed languages

Sign languages[සංස්කරණය]

Relations[සංස්කරණය]

See also Category:Etymological appendices

ǃXóõ[සංස්කරණය]

Albanian[සංස්කරණය]

Ancient Greek[සංස්කරණය]

Arabic[සංස්කරණය]

Arapaho[සංස්කරණය]

Avar[සංස්කරණය]

Azerbaijani[සංස්කරණය]

Basque[සංස්කරණය]

Belarusian[සංස්කරණය]

Bengali[සංස්කරණය]

Breton[සංස්කරණය]

Bulgarian[සංස්කරණය]

Burmese[සංස්කරණය]

Catalan[සංස්කරණය]

Cebuano[සංස්කරණය]

Cherokee[සංස්කරණය]

Chinook Jargon[සංස්කරණය]

Czech[සංස්කරණය]

Danish[සංස්කරණය]

Dutch[සංස්කරණය]

English[සංස්කරණය]

Glossaries[සංස්කරණය]

Technical and specialized fields[සංස්කරණය]

Sports and games[සංස්කරණය]
Other fields[සංස්කරණය]

Australia[සංස්කරණය]

Canada[සංස්කරණය]

Great Britain[සංස්කරණය]

Ireland[සංස්කරණය]

New Zealand[සංස්කරණය]

South Africa[සංස්කරණය]

Trinidad and Tobago[සංස්කරණය]

United States[සංස්කරණය]

Esperanto[සංස්කරණය]

Estonian[සංස්කරණය]

Finnish[සංස්කරණය]

French[සංස්කරණය]

Frisian[සංස්කරණය]

Friulian[සංස්කරණය]

Galician[සංස්කරණය]

Georgian[සංස්කරණය]

German[සංස්කරණය]

Gothic[සංස්කරණය]

Greek[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න: Appendix:Greek

Hebrew[සංස්කරණය]

Hiligaynon[සංස්කරණය]

Hindi[සංස්කරණය]

Hungarian[සංස්කරණය]

Icelandic[සංස්කරණය]

Ido[සංස්කරණය]

Indonesian[සංස්කරණය]

Irish[සංස්කරණය]

Italian[සංස්කරණය]

Japanese[සංස්කරණය]

Korean[සංස්කරණය]

Latin[සංස්කරණය]

Limburgish[සංස්කරණය]

Luxembourgish[සංස්කරණය]

Macedonian[සංස්කරණය]

Macushi[සංස්කරණය]

Maltese[සංස්කරණය]

Mandarin[සංස්කරණය]

Maori[සංස්කරණය]

Mapudungun[සංස්කරණය]

Middle English[සංස්කරණය]

Middle French[සංස්කරණය]

Middle Korean[සංස්කරණය]

Nepali[සංස්කරණය]

Norfuk[සංස්කරණය]

Norwegian[සංස්කරණය]

Novial[සංස්කරණය]

O'odham[සංස්කරණය]

Old English[සංස්කරණය]

Old French[සංස්කරණය]

Ojibwe[සංස්කරණය]

Pali[සංස්කරණය]

Persian[සංස්කරණය]

Polish[සංස්කරණය]

Portuguese[සංස්කරණය]

Rarotongan[සංස්කරණය]

Romanian[සංස්කරණය]

Russian[සංස්කරණය]

Sanskrit[සංස්කරණය]

Scots[සංස්කරණය]

Scottish Gaelic[සංස්කරණය]

Slovak[සංස්කරණය]

Spanish[සංස්කරණය]

Swahili[සංස්කරණය]

Swedish[සංස්කරණය]

Tagalog[සංස්කරණය]

Tibetan[සංස්කරණය]

Tok Pisin[සංස්කරණය]

Tswana[සංස්කරණය]

Turkish[සංස්කරණය]

Welsh[සංස්කරණය]

Yidiny[සංස්කරණය]

Zulu[සංස්කරණය]

Terms found only in fictional universes[සංස්කරණය]

Alphabets and numerals[සංස්කරණය]

මේවාත් බලන්න: Appendix:Alphabets සහ Appendix:Writing systems and alphabets
මේවාත් බලන්න: Appendix:Names
මේවාත් බලන්න: Appendix:International standards

Variations of characters[සංස්කරණය]

These appendices contain variations in capitalization, punctuation, use of diacritics and ligatures, and alternate scripts of letters and some punctuation marks.

Variations of words[සංස්කරණය]

These appendices contain lists of words that have identical spelling, but a substantial number of variations in capitalization, punctuation, use of diacritics and ligatures, and alternate scripts.

|}

Appendices in other languages[සංස්කරණය]

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:Index_to_appendices&oldid=38002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි