සැකිල්ල:විකිපීඩියා

Wiktionary වෙතින්
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia

This template shows a right-floating sister-project box with a link to a Wikipedia page.

The template should be placed inside the section it refers to, immediately after the header. In the default case (a reference to the English Wikipedia) that is immediately following the ==English== header. If there are also images, box templates such as this should appear first. Alternatively, consider linking to Wikipedia in the "Further reading" section using the inline template {{pedia}}.[1]

Parameters[සංස්කරණය]

All parameters are optional.

lang=
Specifies the Wikimedia language code (see Wiktionary:Wikimedia language codes) of the Wikipedia version to link to. This is not the same as the Wiktionary-internal language code, as it supports language codes that are not allowed on Wiktionary itself, such as hr for Croatian. It defaults to en for English.
1=
Specifies the Wikipedia page to link to. By default, this is the same as the name of the current Wiktionary page.
2=
Overrides the displayed form of the link.
cat= or category=
Specifies a category page to link to instead.
portal=
Specifies a portal page to link to instead.
mul=
Provides a second article to link to.
mullabel=
Overrides the displayed form of the second link.
mulcat=
Provides a second category to link to.
mulcatlabel=
Overrides the displayed form of the second category.

Examples[සංස්කරණය]

Basic formats:

 1. {{wikipedia}}
 2. {{wikipedia|article}}
 3. {{wikipedia|article|link title}}
 4. {{wikipedia|lang=language code}}
 5. {{wikipedia|article|lang=language code}}
 6. {{wikipedia|article|link title|lang=language code}}
 7. {{wikipedia|article|link title|mul=second article}}
 8. {{wikipedia|article|link title|mul=second article|mullabel=second link title}}
 9. {{wikipedia|cat=category}}
 10. {{wikipedia|cat=category|link title}}
 11. {{wikipedia|cat=category|link title|mulcat=second category}}
 12. {{wikipedia|cat=category|link title|mulcat=second category|mulcatlabel=second link title}}
 13. {{wikipedia|portal=energy}}
{{wikipedia|afterlife}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
{{wikipedia|Trunk (botany)|trunk}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
{{wikipedia|Roma|lang=it}}
ඉතාලි විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia it
{{wikipedia|wrong (disambiguation)|wrong}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
{{wikipedia|monarchy|mul=kingdom (biology)}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපි ඇත:
Wikipedia Wikipedia
{{wikipedia|monarchy|tyranny |mul=kingdom (biology)|mullabel=lionny}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපි ඇත:
Wikipedia Wikipedia
{{wikipedia|category=colors}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ප්‍රවර්ගයක් ඇත:
Wikipedia
{{wikipedia|category=colors|mulcat=national colours}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ප්‍රවර්ගයක් ඇත:
Wikipedia Wikipedia
{{wikipedia|lang=es|category=colores |colors|mulcat=pintura|mulcatlabel=painting}}
ස්පාඤ්ඤ විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ප්‍රවර්ගයක් ඇත:
Wikipedia esWikipedia es
{{wikipedia|portal=energy}}
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ද්වාරයක් ඇත:
Wikipedia

Related templates[සංස්කරණය]


TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

TemplateData for විකිපීඩියා

Links Wikipedia in a box that floats to the right

Template parameters[Edit template data]

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Article to link1

Article to link to on the Wikipedia

Default
{{subst:BASEPAGENAME}}
Example
color
Linesuggested
Link label2

If provided, overrides the displayed form of the link

Example
colors
Lineoptional
Category to linkcat category

Category to link on Wikipedia, instead of an article

Example
colors
Lineoptional
Portal to linkportal

Portal to link on Wikipedia, instead of an article

Example
energy
Lineoptional
Language codelang

Wikipedia language code for the Wikipedia language to link

Default
en
Example
es
Lineoptional
2nd article to linkmul

Provides a second article to link to

Example
painting
Lineoptional
2nd article labelmullabel

Overrides the displayed form of the second link.

Example
paintings
Lineoptional
2nd category to linkmulcat

Second category to link on Wikipedia, replacing the second article link

Lineoptional
2nd category labelmulcatlabel

If provided, overrides the displayed form of the second category

Lineoptional

Footnotes[සංස්කරණය]

 1. Some editors prefer inline linking in all cases, but there is currently no consensus for one approach over the other. See, for example, this 2017 Beer Parlour discussion. As of Feb 2021, {{wikipedia}} had about 225,000 mainspace transclusions compared to about 28,000 for inline {{pedia}}.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:විකිපීඩියා&oldid=33081" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි