උදවු:නව පිටුවක් ආරම්භ කිරීම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නව පිටුවක් එක් කිරීමෙන් ඔබ සිංහල වික්ෂනරියට මහත් සේවයක් ඉටු කරයි.

නව පිටුවක් එක් කිරීම

ඔබට අවශ්‍ය වචනය ගවේශණය කරන්න යන කොටුවේ (සාමාන්‍යයෙන් තිරයේ දකුණුපස උඩින් දිස්වන ) සඳහන් කරන්න. එවිට ඊට සමාන වචනයක් තිබේ නම් එම පිටුවට ඔබව ගෙන යනු ඇත. උදාහරණ ලෙස වස්සා යන වචනය සෙවීමක් කරමු. එවිට ඔබට එම වචනය වික්ෂනරිය තුල දැනට නොමැති බැවින් මෙවන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනු ඇත.

උදාහරණ ලෙස වස්සා යන වචනය සෙවීමක් කරමු. එවිට ඔබට එම වචනය වික්ෂනරිය තුල දැනට නොමැති බැවින් මෙවන් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනු ඇත.

දැන් ඔබට අවැසි නම් එම පිටුව තැනිය හැකිය.

වැලිපිල්ල

වැලිපිල්ල යනු ඔබේ පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා වෙන්වුනු ස්ථානයයි. සැමටම පොදු වූ ස්ථානයක්ද (වික්ෂනරි:වැලිපිල්ල) පවතී. නමුත් මෙහි අන්තර්ගතය ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම කෙනෙකුන් විසින් වෙනස් විය හැකිය. ලියාපදිංචි පරිශීලකයන්හට ඔවුන්ගේම පුද්ගලික වැලිපිල්ලක් පවත්වාගෙන යා හැකිය. එය පරිශීලක:ඔබේපරිශීලකනාමය/වැලිපිල්ල ආකාරයෙන් සඳහන් කිරීමෙන් සාදා ගත හැකිය.

උදාහරණ:

මේ ගැනත් සිතන්න

සැකිලි එක් කිරීම

  • වික්ෂනරිය තුලදී ඔබ විසින් නව වචනයක් එක් කිරීමේදී සැකිලි භාවිතය ඉතා වැදගත්ය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ එක් කරන්නේ සිංහල වචනයක් යැයි සිතමු. එවිට ලිපියේ ඉහලින්ම {{-si-}} සැකිල්ල එක් කළ යුතු වේ. එය ඉංග්‍රීසි වචනයක් නම් {{-en-}} ද දමිළ නම් {{-ta-}}... ආදී වශයෙන් එම සැකිල්ල එක් කල යුතු වේ.
{{-සි-}}
සිංහල


{{-en-}}

ඉංග්‍රීසි


{{-ta-}}

දෙමළ


තවත්