ප්‍රවර්ගය:ආමේනියානු අකුරු

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ආමේනියානු අකුරු namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ආමේනියානු අකුරු namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ආමේනියානු symbols that represent single sounds. Variations of letters, such as letters with diacritics, should also be categorized here.


සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ප්‍රවර්ගයක් ඇත:
Wikipedia

"ආමේනියානු අකුරු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

Ա