ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි informal terms

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි informal terms namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි informal terms namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි terms whose use is typically restricted to casual, non‐ceremonious conversations.

The following label generates this category: informal (alias informally)edit. To generate this category using one of these labels, use {{lb|en|label}}."ඉංග්‍රීසි informal terms" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.