ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි terms with homophones

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි terms with homophones namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි terms with homophones namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි terms that have one or more homophones: other terms that are pronounced in the same way but spelled differently.


"ඉංග්‍රීසි terms with homophones" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 17 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 17 ද වෙති.