ප්‍රවර්ගය:ඉතාලි වාක්‍ය ඛණ්ඩ

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉතාලි වාක්‍ය ඛණ්ඩ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉතාලි වාක්‍ය ඛණ්ඩ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉතාලි groups of words elaborated to express ideas, not necessarily phrases in the grammatical sense.දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.