ප්‍රවර්ගය:ජපන් ක්‍රියා පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ජපන් ක්‍රියා පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ජපන් ක්‍රියා පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ජපන් terms that indicate actions, occurrences or states.


Entries in this category are made by Template:ja-verb. They are sorted by the hiragana/katakana form, then by script forms, romaji, kana and kanji forms by radical/stroke following for each word.

"ජපන් ක්‍රියා පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.