Wiktionary වෙතින්
U+5357, 南
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5357

[U+5356]
CJK Unified Ideographs
[U+5358]

සර්ව භාෂාමය[සංස්කරණය]

Stroke order
9 strokes

Han character[සංස්කරණය]

(Kangxi radical 24, +7, 9 strokes, cangjie input 十月廿十 (JBTJ), four-corner 40227, composition𢆉)

Derived characters[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 • Kangxi Dictionary: page 157, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 2750
 • Dae Jaweon: page 357, character 8
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 1, page 65, character 2
 • Unihan data for U+5357

චීන[සංස්කරණය]

simp. and trad.
2nd round simp. ⿱十冂
Wikipedia has articles on:

Glyph origin[සංස්කරණය]

Historical forms of the character
Shang Western Zhou Spring and Autumn Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Oracle bone script Bronze inscriptions Bronze inscriptions Bronze inscriptions Chu slip and silk script Qin slip script Ancient script Small seal script

This character has been explained as a pictogram (象形) of a hanging percussion instrument, originally identical to the left side of 㱿. Under this hypothesis its borrowing for the word “south” is difficult to explain.

Sagart (1988) instead proposes that it is a pictogram of the front of a house. Archaeological evidence confirms that in antiquity, at least in some regions, houses were built to face south.

නිරුක්තිය 1[සංස්කරණය]

From Proto-Sino-Tibetan *g-nam (sky, sun) (STEDT; Schuessler (2007); Benedict (1972)); the south is traditionally associated with the sun & light, compare (“light, sun-lit south-side of a hill”).

If so, cognate with ටිබෙට් གནམ (gnam, sky), ནམ (nam, night), Tshangla ngam (sun, noon, day, sky), Chepang न्‍याम्‌ (nyam, sun, sunlight, storm-cloud, weather).

Alternatively, Sagart (2004) relates this word to Old Chinese *nɨm (revised to *nˤ[ə]m in 2014) "belly, front of the body", further "south" to Proto-Sino-Tibetan *s-nam (rib(s)), as one term for one body-part often shifts its meaning to another body-part nearby.

If so, is cognate with (OC *njɯms, “to carry inside one's belly → to be pregnant”), (OC *njɯm, *njɯms, “to carry a burden, especially in front of the body”), also (“belly (of an ox)”), Southern Pumi nõ⁵⁵, බුරුම နံရိုး (nam-rui:, side of the body, rib), and thus is a semantic counterpart to (OC *pɯːɡ, “north”), which is related to (“back of the body”).

උච්චාරණය[සංස්කරණය]


Note:
 • lam5 - Chaozhou, Raoping;
 • nam5 - Shantou, Chaoyang, Jieyang;
 • nang5 - Chenghai.
 • Wu
 • Xiang

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /nan³⁵/
  Harbin /nan²⁴/
  Tianjin /nan⁴⁵/
  Jinan /nã⁴²/
  Qingdao /nã⁴²/
  Zhengzhou /nan⁴²/
  Xi'an /nã²⁴/
  Xining /nã²⁴/
  Yinchuan /nan⁵³/
  Lanzhou /lɛ̃n⁵³/
  Ürümqi /nan⁵¹/
  Wuhan /nan²¹³/
  Chengdu /nan³¹/
  Guiyang /nan²¹/
  Kunming /nã̠³¹/
  Nanjing /laŋ²⁴/
  Hefei /læ̃⁵⁵/
  Jin Taiyuan /næ̃¹¹/
  Pingyao /nɑŋ¹³/
  Hohhot /næ̃³¹/
  Wu Shanghai /nø²³/
  Suzhou /nø¹³/
  Hangzhou /nẽ̞²¹³/
  Wenzhou /nø³¹/
  Hui Shexian /lɛ⁴⁴/
  Tunxi /lɔ⁴⁴/
  Xiang Changsha /lan¹³/
  Xiangtan /nan¹²/
  Gan Nanchang /lan⁴⁵/
  Hakka Meixian /nam¹¹/
  Taoyuan /nɑm¹¹/
  Cantonese Guangzhou /nam²¹/
  Nanning /nam²¹/
  Hong Kong /nam²¹/
  Min Xiamen (Hokkien) /lam³⁵/
  Fuzhou (Eastern Min) /naŋ⁵³/
  Jian'ou (Northern Min) /naŋ³³/
  Shantou (Teochew) /nam⁵⁵/
  Haikou (Hainanese) /nam³¹/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (8)
  Final () (159)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () I
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /nʌm/
  Pan
  Wuyun
  /nəm/
  Shao
  Rongfen
  /nɒm/
  Edwin
  Pulleyblank
  /nəm/
  Li
  Rong
  /nᴀm/
  Wang
  Li
  /nɒm/
  Bernard
  Karlgren
  /năm/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  nán
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  naam4
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  nán
  Middle
  Chinese
  ‹ nom ›
  Old
  Chinese
  /*nˁ[ə]m/
  English south

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 9355
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*nuːm/

  Definitions[සංස්කරණය]

  1. south; southern

  Coordinate terms[සංස්කරණය]

  西北 東北东北
  西
  西南 東南东南


  Descendants[සංස්කරණය]

  Sino-Xenic ():
  • ජපන්: (なん) (nan)
  • Okinawan: (なん) (nan)
  • කොරියානු: 남(南) (nam)
  • වියට්නාම: nam ()

  Others:

  Compounds[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය 2[සංස්කරණය]

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]


  Definitions[සංස්කරණය]

  1. Only used in 南無南无.

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  ජපන්[සංස්කරණය]

  Kanji[සංස්කරණය]

  (grade 2 “Kyōiku” kanji)

  Readings[සංස්කරණය]

  Compounds[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය 1[සංස්කරණය]

  Kanji in this term
  みなみ
  Grade: 2
  kun’yomi
  ජපන් විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
  Wikipedia ja
  සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
  Wikipedia

  ⟨mi1nami1 → */mʲinamʲɨ//minami/

  From Old Japanese.

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  (Can we verify(+) this pronunciation?)

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (みなみ) (minami

  1. the south (cardinal point)
   • c. 762, Shōsōin Man'yōgana Monjo[3]
    和可夜之奈比乃可波利爾波(わがやしなひのかはりには)於保末之末須(おほまします)美奈美(みなみ)乃末知奈流(のまちなる)(やつこ)乎宇氣與止(をうけよと)... [Man'yōgana]
    ()(やしな)ひの(かは)りには、おほ()します、(みなみ)(まち)なる(やつこ)()けよと... [Modern spelling]
    waga yashinai no kawari ni wa, ōmashimasu, minami no machi naru yatsuko o ukeyo to...
    (please add an English translation of this example)
   Antonym: (kita)
  2. a southerly, south wind
   Synonym: 南風 (minamikaze, hae)
   Antonym: (kita)
  Coordinate terms[සංස්කරණය]
  西(せい)(ほく) (seihoku) (西(せい)(ほく) (seihoku))
  (ほく)西(せい) (hokusei) ((ほく)西(せい) (hokusei))
  (きた) (kita) ((きた) (kita)) (とう)(ほく) (tōhoku) ((とう)(ほく) (tōhoku))
  (ほく)(とう) (hokutō) ((ほく)(とう) (hokutō))
  西(にし) (nishi) (西(にし) (nishi)) (ひがし) (higashi) ((ひがし) (higashi))
  西(せい)(なん) (seinan) (西(せい)(なん) (seinan))
  (なん)西(せい) (nansei) ((なん)西(せい) (nansei))
  (みなみ) (minami) ((みなみ) (minami)) (とう)(なん) (tōnan) ((とう)(なん) (tōnan))
  (なん)(とう) (nantō) ((なん)(とう) (nantō))


  ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්[සංස්කරණය]

  සංඥා නාම පදය[සංස්කරණය]

  (みなみ) (Minami

  1. (historical) the red-light district in modern-day Shinagawa Ward, Tokyo (as it was located south of Edo Castle)
  2. the name of a ward in various cities throughout Japan, especially a former ward in the city of Osaka which is now part of Chūō Ward
  3. a female පුද්ගල නාමය
  4. a surname from ප්‍රංශ

  ක්‍රියා පදය[සංස්කරණය]

  (みなみ)する (minami surusuru (stem (みなみ) (minami shi), past (みなみ)した (minami shita))

  1. (archaic) to go south
   • 1789, Seikashū (haikai by Takai Kitō)
    紅楓(もみぢ)(ふか)し、みなみし西(にし)す、(みづ)(すみ)
    momiji fukashi, minami shi nishi su, mizu no sumi
    (please add an English translation of this example)
  Conjugation[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය 2[සංස්කරණය]

  Kanji in this term
  みんなみ
  Grade: 2
  irregular

  /minami//minːami/

  Appears in The Pillow Book, completed in 1002.

  Alteration of minami.[1]

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (みんなみ) (minnami

  1. (archaic) the south

  සංඥා නාම පදය[සංස්කරණය]

  (みんなみ) (Minnami

  1. (historical, archaic) the red-light district in modern-day Shinagawa Ward, Tokyo

  නිරුක්තිය 3[සංස්කරණය]

  Kanji in this term
  なん
  Grade: 2
  goon

  /namʉ//naɴ/

  From Middle Chinese (MC nʌm).

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (なん) (nan

  1. the south
   Synonym: 南方 (nanpō)
  2. 南鐐 (nanryō)Short for : beautiful silver; a type of silver coin in the Edo period
  ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්[සංස්කරණය]

  Affix[සංස්කරණය]

  (なん) (nan

  1. south, southern
  2. Used in Sanskrit transliterations
  ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්[සංස්කරණය]

  සංඥා නාම පදය[සංස්කරණය]

  (なん) (Nan

  1. a female පුද්ගල නාමය
  2. a surname from ප්‍රංශ

  නිරුක්තිය 4[සංස්කරණය]

  Kanji in this term
  なん
  Grade: 2
  irregular

  From මැන්ඩරීන් (nán).

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (ナン) (nan

  1. (mahjong) south wind (mahjong tile)
   Hypernym: 風牌 (kazehai, fanpai)
  2. (mahjong) a (yaku, winning hand) with a triplet or quad of south wind tiles; depending on wind round and player's seat wind, it is worth either 1 or 2 (han, doubles)
   Hypernym: 役牌 (yakuhai, yaku-pai)
  Coordinate terms[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය 5[සංස්කරණය]

  Kanji in this term
  みなん
  Grade: 2
  irregular

  Shift from standard ජපන් minami, dropping the final vowel and keeping the nasal.

  • /minami//minaɴ/

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (みなん) (minan

  1. (dialect, Kagoshima) south (cardinal point)

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 2006, 大辞林 (දයිජිරින්), තෙවන සංස්කරණය (ජපන් බසින්), තෝක්‍යෝ: Sanseidō, →ISBN
  2. 2.0 2.1 1998, NHK日本語発音アクセント辞典 (NHK ජපන් උච්චාරණ ඇක්සන්ට් ශබ්දකෝෂය) (ජපන් බසින්), Tōkyō: NHK, →ISBN
  3. Takeuchi, Rizō (1962) Nara Ibun: Volume 3 (in ජපන්), Tōkyō: Tōkyōdō Shuppan, →ISBN.

  කොරියානු[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය 1[සංස්කරණය]

  From Middle Chinese (MC nʌm).

  Historical Readings
  Dongguk Jeongun Reading
  Dongguk Jeongun, 1448 සැකිල්ල:okm-inline
  Middle Korean
  Text Eumhun
  Gloss (hun) Reading
  Hunmong Jahoe, 1527[2] සැකිල්ල:okm-inline සැකිල්ල:okm-inline
  Sinjeung Yuhap, 1576 සැකිල්ල:okm-inline
  සැකිල්ල:okm-inline
  සැකිල්ල:okm-inline

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  Hanja[සංස්කරණය]

  Korean Wikisource has texts containing the hanja:
  [[wikisource:ko:Special:Search/"南"|]]

  Wikisource

  (eumhun 남녘 (namnyeok nam))

  1. Hanja form? of (south; southern).

  Compounds[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය 2[සංස්කරණය]

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  Hanja[සංස්කරණය]

  (eumhun 나무 (namu na))

  1. Hanja form? of (Only used in 나무 (南無, namu)).

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  • 국제퇴계학회 대구경북지부 (國際退溪學會 大邱慶北支部) (2007). Digital Hanja Dictionary, 전자사전/電子字典. [3]

  Okinawan[සංස්කරණය]

  වෙනත් ආකාර[සංස්කරණය]

  Kanji in this term
  ふぇー
  Grade: 2
  kun’yomi

  Kanji[සංස්කරණය]

  (grade 2 “Kyōiku” kanji)

  Readings[සංස්කරණය]

  Compounds[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය[සංස්කරණය]

  Cognate to Yonaguni (hai, south, southerly) and western ජපන් 南風 (hae, southerly winds).

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (ふぇー) (

  1. the south (cardinal point)
  2. a southerly (wind blowing from the south)

  ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්[සංස්කරණය]

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  Old Japanese[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය[සංස්කරණය]

  මෙම නිරුක්ති අයිතමය නොපවතියි හෝ අසම්පූර්ණ වේ. එය දියුණු කිරීම, නො එසේ නම් නිරුක්ති ලේඛනාගාරය වෙත ගොස් එය පිළිබඳ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම සඳහා කාරුණික වන්න.
  Particularly: “Compound of (mi1, uncertain, possibly “sea” or “water) +‎ (na, apophonic form of attributive particle (no2)) +‎ (mi1, the 連用形 (ren'yōkei, stem form) of verb 見る (mi1ru), “to look, see)?”

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (mi1nami1) (kana みなみ)

  1. the south (cardinal point)
  2. a southerly (wind blowing from the south)
   • c. 759, Man'yōshū, (book 18, poem 4106):
    , text here
    ...吹雪消益而射水河流水沫能余留弊奈美...
    ...mi1nami1 puki1 yuki1ke2 *masarite Imi1du-gapa nagaru mi1nawa no2 yo2ru pe1 nami1...
    (මෙම usage example සඳහා වන සිංහල පරිවර්තනය එක් කිරීමට කාරුණික වන්න)

  භාවිත සටහන්[සංස්කරණය]

  Also used in the Man'yōshū (759 CE) as 借音 (shakuon) kana for ⟨na⟩ and 借訓 (shakkun) kana for ⟨namu⟩.

  Descendants[සංස්කරණය]

  • ජපන්: (minami)

  Tày[සංස්කරණය]

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (nam)

  1. Nôm form of nam (south).

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  • Lục Văn Pảo; Hoàng Tuấn Nam (2003), Hoàng Triều Ân, editor, Từ điển chữ Nôm Tày [A Dictionary of (chữ) Nôm Tày]‎[4] (in වියට්නාම), Hanoi: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội

  Vietnamese[සංස්කරණය]

  Han character[සංස්කරණය]

  : Hán Nôm readings: nam

  නාම විශේෂණ පදය[සංස්කරණය]

  (nam)

  1. south, southern

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  Yonaguni[සංස්කරණය]

  Kanji[සංස්කරණය]

  Readings[සංස්කරණය]

  නිරුක්තිය[සංස්කරණය]

  Cognate to Okinawan (, south, southerly) and western ජපන් 南風 (hae, southerly winds).

  උච්චාරණය[සංස්කරණය]

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  (hiragana はい, romaji hai)

  1. the south (cardinal point)
  2. a southerly (wind blowing from the south)

  මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  Zhuang[සංස්කරණය]

  නාම පදය[සංස්කරණය]

  1. namzSawndip form of
  "https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=南&oldid=52630" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි