ප්‍රවර්ගය:වියට්නාම නාම විශේෂණ පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=වියට්නාම නාම විශේෂණ පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=වියට්නාම නාම විශේෂණ පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

වියට්නාම terms that give attributes to nouns, extending their definitions."වියට්නාම නාම විශේෂණ පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.