ප්‍රවර්ගය:වියට්නාම භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
වියට්නාම භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
වියට්නාම භාෂාව edition of Wiktionary
vi.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about වියට්නාම භාෂාව
Vietnamese language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to වියට්නාම භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
වියට්නාම භාෂාව
Considerations
Considerations
වියට්නාම භාෂාව considerations
Wiktionary:About වියට්නාම
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
වියට්නාම භාෂාව entry
වියට්නාම
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=වියට්නාම භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=වියට්නාම භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය වියට්නාම භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in වියට්නාමය, Australia, Canada, චීනය, Laos, යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස්, and ප්‍රංශය.

වියට්නාමබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameවියට්නාම
Aliases
  • Annamese
  • Annamite
Language codevi
Language family Vietic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Sortkey
module
WikidataQ9199


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.