ප්‍රවර්ගය:ජපන් හිරගනා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ජපන් හිරගනා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ජපන් හිරගනා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

The hiragana (平仮名, ひらがな) form of a ජපන් word is a phonetic representation of that word. Wiktionary represents ජපන්-language segments in three ways: in normal form (with kanji, if appropriate), in hiragana form (this differs from kanji form only when the segment contains kanji), and in romaji form.

For more information, see Wiktionary:Japanese language.

See also Category:ජපන් katakana


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:ජපන්_හිරගනා&oldid=36779" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි