ප්‍රවර්ගය:පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව edition of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව
Ancient Greek
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව considerations
Wiktionary:About පුරාතන ග්‍රීක
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව entry
පුරාතන ග්‍රීක
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය පුරාතන ග්‍රීක භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය an extinct language that was formerly spoken in Greece.

පුරාතන ග්‍රීකබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameපුරාතන ග්‍රීක
Aliases
  • Classical Greek
Varieties
  • Egyptian Ancient Greek
Language codegrc
Language family Hellenic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
WikidataQ35497


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.