ප්‍රවර්ගය:මහාද්වීප

Wiktionary වෙතින්
All wikimedia projects
All wikimedia projects
Articles on this topic in other Wikimedia projects can be found at: Wikimedia Commons ප්‍රවර්ගය මහාද්වීප
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ප්‍රවර්ගයක් ඇත:
Wikipedia
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » කුලක සියල්ල » නාම » ස්ථාන » මහාද්වීප

මෙම ප්‍රවර්ගයේ මාතෘකාව: ලෝකයේ මහාද්වීප සඳහා වන නාම.

එහි ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

  • “aa:මහාද්වීප” ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි. සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:මහාද්වීප, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
  • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:මහාද්වීප&oldid=37376" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි