ප්‍රවර්ගය:මැන්ඩරීන් භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මැන්ඩරීන් භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
මැන්ඩරීන් භාෂාව edition of Wiktionary
(චීන) zh.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about මැන්ඩරීන් භාෂාව
Mandarin Chinese
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to මැන්ඩරීන් භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
මැන්ඩරීන් භාෂාව
Considerations
Considerations
මැන්ඩරීන් භාෂාව considerations
Wiktionary:About මැන්ඩරීන්
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
මැන්ඩරීන් භාෂාව entry
මැන්ඩරීන්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » මැන්ඩරීන්

මෙය මැන්ඩරීන් භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය චීනය, ඕස්ට්‍රේලියාව, කාම්බෝජය, කැනඩාව, Hong Kong, Indonesia, ජපානය, Laos, මැලේසියාව, Mauritius, Mongolia, මියන්මාරය, New Zealand, the Philippines, රුසියාව, සිංගප්පූරුව, Taiwan, තායිලන්තය, Vietnam, the United States, and California තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

මැන්ඩරීන් බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameමැන්ඩරීන්
Aliases
  • Mandarin Chinese
  • Putonghua
  • Guoyu
  • Huayu
  • Guanhua
  • Beifanghua
  • Standard Chinese
Language codecmn
Language family Sinitic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Form-generating
module
Module:zh-generateforms
Transliteration
module
Sortkey
module
WikidataQ9192උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.