ප්‍රවර්ගය:යිඩිශ් භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » යිඩිශ්

මෙය යිඩිශ් භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, Germany, Hungary, Israel, Lithuania, Moldova, the Netherlands, Poland, Romania, Russia, South Africa, Sweden, Ukraine, the United Kingdom, and the United States තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

යිඩිශ් බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameයිඩිශ්
Varieties
 • American Yiddish
 • Daytshmerish Yiddish
 • Mideastern Yiddish
 • Galitzish
 • Northeastern Yiddish
  • Litvish
  • Lithuanian Yiddish
 • Northwestern Yiddish
  • Netherlandic Yiddish
 • Polish Yiddish
  • Poylish
 • South African Yiddish
 • Southeastern Yiddish
  • Ukrainian Yiddish
  • Ukrainish
 • Southwestern Yiddish
  • Judeo-Alsatian
 • Udmurtish
Language codeyi
Language family West Germanic භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Module:yi-translit
WikidataQ8641


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.