ප්‍රවර්ගය:Proto-Japonic භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Proto-Japonic

මෙය Proto-Japonic භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

Proto-Japonic බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameProto-Japonic
Language codejpx-pro
Language family Japonic භාෂා
Ancestors unknown
අක්ෂරක්‍රම

Proto-Japonic is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in Proto-Japonic should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Proto-Japonic_භාෂාව&oldid=24864" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි