ප්‍රවර්ගය:Requests for example sentences in ඉංග්‍රීසි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Requests for example sentences in ඉංග්‍රීසි

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Requests for example sentences in ඉංග්‍රීසි

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » ප්‍රවේශ නඩත්තුව » Requests » Example sentences

Requests for example sentences in ඉංග්‍රීසි.

To make this request, in this specific language, use this code in the entry (see also the documentation at Template:rfex):

{{rfex|en}}

It results in the message below:

(Can we add an example for this sense?)

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.