වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018/මැයි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


මැයි - 2018


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 1
මැයි නා
  1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ පස්වන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 2

3[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 3

4[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 4

5[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 5

6[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 6

7[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 7

8[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 8

9[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 9

10[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 10

11[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 11

12[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 12

13[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 13


14[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 14

15[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 15

16[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 16

17[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 17

18[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 18

19[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 19

20[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 20

21[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 21

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 22
වා නා
  1. (සිංහල) වාතය.
  2. වර්ෂය.
  3. වචනය.
  4. පත්තෑයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 23
වළි කුකුලා නා
  1. (සිංහල) ලංකාවට ආවේනික මෙම සත්වයා ලංකාවේ ජාතික පක්ෂියා වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 24
වළකිනවා ක්‍රියා
  1. (සිංහල) යමක් නොකර සිටිනවා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 25
වසාවාසි නා
  1. (සිංහල) කුළු බඩු විශේෂයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 26

27[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 27

28[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 28

29[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/මැයි 29

30[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 30
පිස්සී නා
  1. (සිංහල) සිහිය විකල් වූ තැනැත්තී.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

31[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මැයි 31
පිස්සා නා
  1. (සිංහල) සිහිය විකල් වූ තැනැත්තා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed