වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව

Wiktionary වෙතින්
සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව
සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව


අද දවසේ වචනය[සංස්කරණය]

දවසේ වචනය   මැයි 1
මැයි නා
  1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ පස්වන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feedදවසේ වචනවල සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව[සංස්කරණය]

සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව[සංස්කරණය]