වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018/ජනවාරි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ජනවාරි - 2018


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 1
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 2
ඇතා නා
 1. (සිංහල) සිව්පා සතෙකි. ගොඩබිම වෙසෙන විශාලම සතා වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

3[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 3
අනන්ත නා
 1. (සිංහල) අන්තයක් රහිත.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

4[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 4
අගුරුබාසිනියා නා
 1. (සිංහල) මුළුමනින් දැවී වැනසී යාම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

5[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 5
කාන්තාව නා
 1. (සිංහල) වැඩිහිට ස්ත්‍රී මිනිස් වර්ගය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

6[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 6
අංගනාව නා
 1. (සිංහල) කාන්තාව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 7
කක්කුට්ටා නා
 1. (සිංහල) කුකුළු වර්ගයේ කුඩා සතෙක්.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 8
ආතිර්ථය නා
 1. (සිංහල) ආගන්තුක සත්කාරය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 10
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 11
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 12
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 13
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 14
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 15
ආතාපි නා
 1. (සිංහල) තපස් කරන්නා. කෙලෙස් තවන්නා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 16
ආදම් නා
 1. (සිංහල) ලෝකයේ පළමු මිනිසා. ආදිමයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 17
ආදිවාසි නා
 1. (සිංහල) යම් දේශයක දැනට වසන ජනවර්ග අතරින් පැරණිතම ජන වර්ග.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

18[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 18
අකාරාදිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව. හෝඩිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

19[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 19
සෞන්දර්යය '
 1. (සිංහල) සුන්දර බව ඇඟවීමට යොදයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 20
තරප්පුව නා
 1. (සිංහල) පඩි පෙල යන අරුත දේ.
 2. යම් උඩකට නැගීමට යොදා ගන්නා උපක්‍රමයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 21
තකුල් නා
 1. (සිංහල) සුවඳැති ඖෂධීය ශාකයක්.
 2. කපුකිණිස්ස
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 22
තාත්තා නා
 1. (සිංහල) දරුවකු බිහි කිරීමට දායකවුනු පිරිමි පුද්ගලයාය.
 2. අප්පච්චී.
 3. පියා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 23
ගොයම් නා
 1. (සිංහල) වී නම් ධාන්‍ය වර්ගය ඵලදරන ශාකය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 24
ගැටවරයා නා
 1. (සිංහල) තරුණයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 25
ගස්ලබු නා
 1. (සිංහල) පළතුරකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 26
තම්මැට්ටම නා
 1. (සිංහල) වාදන උපකරණයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 27
ආශංකාව නා
 1. (සිංහල) බිය මුසු සැකය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

28[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 28
ආවතේව නා
 1. (සිංහල) වත් පිළිවෙත්. ඇප උපස්ථාන.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

29[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 29
ආලපන නා
 1. (සිංහල) ආමන්ත්‍රණය. ඇමතුම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

30[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 30
ආයතනය නා
 1. (සිංහල) සංවිධානය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

31[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජනවාරි 31
ආයක්ත නා
 1. (සිංහල) අයත්.
 2. අවනත.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed