වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2020/අගෝස්තු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


අගෝස්තු - 2020


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 1
අගෝස්තු නා
 1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ අටවන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 2
බඩලා නා
 1. (සිංහල) රන් වැඩ කරන්නා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

3[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 3
බඩ නා
 1. (සිංහල) ශරීරයේ අවයවයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

4[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 4
බකමූණා නා
 1. (සිංහල) කුරුල්ලෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

5[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 5
පෝෂණය නා
 1. (සිංහල) කෑම බීම දී ඇති දැඩි කිරීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

6[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 6
පොළව නා
 1. (සිංහල) පෘථිවිය යන අරුත් දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 7
පොල්ල නා
 1. (සිංහල) ගසක අත්තකින් සාදා ගන්නා ලද රිටක් වැනි උපකණයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 8
පොල් නා
 1. (සිංහල) තාල වර්ගයට අයත් ගසකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 9
පේර නා
 1. (සිංහල) පළතුරකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 10
පිළිහුඩුවා නා
 1. (සිංහල) කුරුල්ලෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 11

12[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 12

13[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 13


14[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 14

15[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 15

16[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 16

17[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 17

18[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 18

19[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 19

20[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 20

21[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 21

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 22
හරකා නා

 1. (සිංහල) හරකා යනු සිව්පා සතෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 23
ළකල් නා
 1. (සිංහල) සිත් ගන්නා සුලු.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 24
හේවායා නා
 1. (සිංහල) රණ සෙබළා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 25
හෝරාව නා
 1. (සිංහල) කාලය මනින ඒකකයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අගෝස්තු 26
හේලංකඩ නා
 1. (සිංහල) නිවසක ඉස්තෝප්පුව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 27

28[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 28

29[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 29

30[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 30

31[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අගෝස්තු 31