වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2020/අප්‍රේල්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


අප්‍රේල් - 2020


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 1
කාන්තාව නා
 1. (සිංහල) වැඩිහිට ස්ත්‍රී මිනිස් වර්ගය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 2
ගල් බනිස් නා
 1. (සිංහල) බනිස් වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

3[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 3
තකතිරුවා නා
 1. (සිංහල) මෝඩයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

4[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 4
තක්කඩියා නා
 1. (සිංහල) කපටියා.
 2. වංචාකාරයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

5[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 5
පොත නා
 1. (සිංහල) කියවීමට හා ලිවීමට ගැනේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

6[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 6
පොඩි නා
 1. (සිංහල) කුඩා යන අරුත දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 7
පුස්ස නා
 1. (සිංහල) හිස් ද්‍රව්‍ය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 8
පුවක් නා
 1. (සිංහල) තාල වර්ගයට අයත් ගසකි. පුවක් ගෙඩි විට කෑමට යොදා ගනී.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 9
පොතාන නා
 1. (සිංහල) ලඳු කැලෑව යන අරුත් දෙ‍යි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 10
පුරුෂයා නා
 1. (සිංහල) වැඩිහිටි පුරුෂ මිනිස් වර්ගය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 11
නියඟලා නා
 1. (සිංහල) අලංකාර නමුත් විෂ සහිත මලකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 12
නැව නා
 1. (සිංහල) මුහුදේ ගමන් කරන යාත්‍රාවකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 13
නාරං නා
 1. (සිංහල) පළතුරකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 14
නා නා
 1. (සිංහල) මල් පිපෙන ශාක වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 15
නහකුණා නා
 1. (සිංහල) නහයෙන් කථා කරනන්නා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 16
එන්ජිම නා
 1. (සිංහල) දී ඇති යෙදවුමකින් කිසියම් ආකාරයක ප්‍රතිදානයක් නිපදවන යාන්ත්‍රික උපාංගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 17
අඳුර නා
 1. (සිංහල) ආලෝකය නොමැති විටදී ඇත්තේ මෙයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

18[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 18
භූමිතෙල් නා
 1. (සිංහල) ඉන්ධන වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

19[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 19
ලාම්පුව නා
 1. (සිංහල) රාත්‍රී කාලයේදී අඳුර මකා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 20
පෙට්‍රල් නා
 1. (සිංහල) ඉන්ධන වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අප්‍රේල් 21

22[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අප්‍රේල් 22

23[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අප්‍රේල් 23

24[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අප්‍රේල් 24

25[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අප්‍රේල් 25

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 26
නරදම් නා
 1. (සිංහල) බුදුරදුන් හැඳින්වීමට යොදා ගන්නා පදයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 27
නවය නා
 1. (සිංහල) ඉලක්කමකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

28[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 28
තාන්තුවක් නා
 1. (සිංහල) විවාහයක් යන අරුත් දෙ‍යි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

29[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 29
නන නා
 1. (සිංහල) කුඩයට යොදන කූරු.
 2. පියස්සක පරාල.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

30[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 30
නිරුවත් නාම විශේෂණ
 1. (සිංහල) ආවරණය නොවූ.
 2. ඇඳුම් නොමැතිව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed