වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2010/ජූලි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ජූලි - 2010


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1[සංස්කරණය]

2[සංස්කරණය]

3[සංස්කරණය]

4[සංස්කරණය]

5[සංස්කරණය]

6[සංස්කරණය]

7[සංස්කරණය]

8[සංස්කරණය]

9[සංස්කරණය]

10[සංස්කරණය]

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 11
අම්මා නා
  1. (සිංහල) පැටියකු බිහි කල තැනැත්තී යන්නට අම්මා කියා කියැවේ..
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 12
tré නා
  1. (අයිස්ලන්ත) ගස යන්නට අයිස්ලන්ත භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
  2. Tree යනුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 13
නා
  1. (ස්පාඤ්ඤ) තේ යන්නට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
  2. tea - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 14
මුකුලිත නාවි
  1. (සිංහල) මුකුලිත යනුවෙන් අදහස් වනුයේ හැකිළුණු යන්නය..

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 15
portugués නා
  1. (ස්පාඤ්ඤ) පෘතුගීසි.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 16
බටු නා
  1. (සිංහල) මිනිසුන් ආහාරයට ගන්නා එළවළුවකි.

ශාක කඳ කටු බවට විකිරණය වී ඇත. බෙහෝවිට පත්‍රවල යටිපැත්තේ ද කටු පිහිටයි. ඵලයේ නටුව ආසන්නයේ කොළ පැහැය ඇති අතර අගට යනවිට ක්‍රමයෙන් සුදුපැහැ වේ. ‍හොඳ; මේරූ ගෙඩියක විෂ්කම්භය සාමාන්‍යයෙන් 4cm පමණවේ.

.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

18[සංස්කරණය]

19[සංස්කරණය]

20[සංස්කරණය]

21[සංස්කරණය]

22[සංස්කරණය]

23[සංස්කරණය]

24[සංස්කරණය]

25[සංස්කරණය]

26[සංස්කරණය]

27[සංස්කරණය]

28[සංස්කරණය]

29[සංස්කරණය]

30[සංස්කරණය]