වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2020/ජූනි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ජූනි - 2020


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 1
ජූනි නා
 1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ සයවන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 2
මීන නා
 1. (සිංහල) ජෝතිෂ්‍යය ශාස්ත්‍රයේදී එන ලග්නයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

3[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 3
මී හරකා නා
 1. (සිංහල) සිවුපාවෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

4[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 4
මී දෙන නා
 1. (සිංහල) මී ගවයාගේ ගැහැණු සතාය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

5[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 05
අම්මා නා
 1. (සිංහල) පැටියකු බිහි කල තැනැත්තී යන්නට අම්මා කියා කියැවේ..

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

6[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 6
සිවලා නා
 1. (සිංහල) නරියා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 7
සිලුටු නා
 1. (සිංහල) මෘදු.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 8
සිලිටි නා
 1. (සිංහල) මෘදු.
 2. සිලුටු.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 9
සිලා ?
 1. (සිංහල) ගල්මය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 10
සුමානය නා
 1. (සිංහල) සතිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූනි 11

12[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූනි 12

13[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූනි 13


14[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූනි 14

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 15
මුනිඳු නා
 1. (සිංහල) බුදුරදුන් හැඳින්වීමට යොදා ගන්නා පදයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 16
කංකණය නා
 1. (සිංහල) අතේ පළඳින වළල්ල.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 17
කංචුකය නා
 1. (සිංහල) හැට්ටය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

18[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 18
කංසකාරයා නා
 1. (සිංහල) ලෝකුරුවා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

19[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 19
කංසකාල නා
 1. (සිංහල) කයිතාළම.
 2. ලෝහයෙන් කළ තාළම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 20
සුනුවිසුනු නා
 1. (සිංහල) කැඩී බිඳී ගිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 21
ඇපල් නා
 1. (සිංහල) පළතුරකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 22
කංකුළ නා
 1. (සිංහල) වට ගෙය.
 2. කූටාගාරය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 23
කංකාලය නා
 1. (සිංහල) ඇට සැකිල්ල.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 24
කංකාණම් නා
 1. (සිංහල) මෙහෙකරුවන්ගේ වැඩ පරීක්ෂා කරන්නා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 25
පිපිඤ්ඤා නා
 1. (සිංහල) මිනිසුන් ආහාරයට ගන්නා එළවළුවකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 26
පලාල නා
 1. (සිංහල) පිදුරු.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 27
පිදුරු නා
 1. (සිංහල) ගොයම් ගසෙ වී කරල් ඉවත් කැරගැනීමෙන් පසුව ඉතිරි වන දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

28[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 28
නිධානය නා
 1. (සිංහල) වස්තු නිධාය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

29[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 29
පුටුව නා
 1. (සිංහල) ඉඳ ගැනිමට භාවිතා කරන උපකරණයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

30[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූනි 30
පුතා නා
 1. (සිංහල) පිරිමි දරුවකු අමතන නාමය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed