වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/උදව්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යෝජනාවක් කරන්න[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/යෝජනා

උපදෙස්[සංස්කරණය]

ලේඛණ සේප්පුව වෙත ගොස් එහි අදාළ දවසට නියමිත වචනයක් තිබේදැයි පිරික්සන්න. තිබේ නම් නව යෝජනාවක් කරන්න

දවසේ වචනය වෙනුවෙන් ඔබ අලුත් වචනයක් එක් කිරීම සඳහා පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

උදා:

  • {{WOTD|ඔබේ වචනය(මෙය වික්ෂණරියේ දැනට පවතින වචනයක් විය යුතුය)|නාම පද, ක්‍රියා පද යන වග|(භාෂාව) විස්තරය|මාසය|දිනය}}
  • {{WOTD|අම්මා|නා|(''සිංහල'') පැටියකු බිහි කල තැනැත්තී යන්නට අම්මා කියා කියැවේ.|ජූලි|11}}

ප්‍රතිඑලය:

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 11
අම්මා නා
  1. (සිංහල) පැටියකු බිහි කල තැනැත්තී යන්නට අම්මා කියා කියැවේ..

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed