වික්ෂනරි:පරිපාලකවරු/විවාද/Lee 2

Wiktionary වෙතින්
පහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද සංවාදයකි. කරුණාකර පහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. පහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.


Lee[සංස්කරණය]

Hi, I'm Lee. My home wiki is Sinhala Wikipedia and I'm also an administrator on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held a temporary sysop flag on this site for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over. --Lee (සාකච්ඡාව) 15:08, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

  • Vote starts: 15:08, 29 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)
  • Vote ends: 23:59, 13 October 2017 (UTC)

Support[සංස්කරණය]

Oppose[සංස්කරණය]

Abstain[සංස්කරණය]

Decision[සංස්කරණය]

ඉහත දැක්වෙන්නේ සංරක්ෂණය කරන ලද විවාදයකි. කරුණාකර ඉහත සඳහන් ලේඛනගත විවාදය වෙනස් නොකරන්න. ඉහත සංයුතියට අමතරව අඩංගු කිරීමට ඇතිදෑ සාකච්ඡා පිටුවට ඇතුළත් කරන්න.