වික්ෂනරි සාකච්ඡාව:මුල් පිටුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉතාම සරල උදාහරණයක්[සංස්කරණය]

පහත දැක්වෙනුයේ ඇඳ යන වචනය භාවිතයෙන් කර ඇති මූලික මූලධර්මයන් භාවිතයයි.

  1. වචනයේ භාෂාව (2 වන මට්ටමේ ශීර්ෂයක් ලෙසින්)
  2. වචනයේ මාදිලිය (3 වන මට්ටමේ ශීර්ෂයක් ලෙසින්)
  3. වරනැගීම නොහොත් උච්චාරණය
  4. වචනයේ අර්ථය (අර්ථ කිහිපයක් ඇත්නම් ඒ එකින් එක පිළිවෙලින් "#" ලකුණ යොදා ලිවීම)
  5. වචනයේ අර්ථයන් හා ඇති සබැඳුම් සහිත විස්තරය
  6. "මූලාශ්‍රයන්" (3 වන මට්ටමේ ශීර්ෂයක් ලෙසින්)
  7. සත්‍යෙක්ෂණය කළ හැකි ස්ථානයක්

පහත දැක්වෙන කොටස පිටපත් කර නව වචනයක් ඇරඹීමට යොදා හත හැකිය.

=={{-si-}}== 

===නාම පදය=== 
{{en-noun}}

# [[නිදා ගැනීම|නිදා ගැනීමට]] යොදා ගන්නා [[ලී]] උපකරණයකි.

===මූලාශ්‍ර===  	 
* ''The Oxford Paperback Dictionary'' 	සිංහල අක්ෂර මාලාව[සංස්කරණය]

 

‍ට