වඩාත්ම සංශෝධන සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 22:07, 7 දෙසැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. මුල් පිටුව‏‎ (සංශෝධන 140 කි)
 2. water‏‎ (සංශෝධන 47 කි)
 3. cat‏‎ (සංශෝධන 38 කි)
 4. buddha‏‎ (සංශෝධන 37 කි)
 5. tree‏‎ (සංශෝධන 35 කි)
 6. word‏‎ (සංශෝධන 33 කි)
 7. arbre‏‎ (සංශෝධන 33 කි)
 8. English‏‎ (සංශෝධන 33 කි)
 9. star‏‎ (සංශෝධන 32 කි)
 10. A‏‎ (සංශෝධන 32 කි)
 11. Vogel‏‎ (සංශෝධන 31 කි)
 12. bird‏‎ (සංශෝධන 30 කි)
 13. boom‏‎ (සංශෝධන 29 කි)
 14. mother‏‎ (සංශෝධන 29 කි)
 15. a‏‎ (සංශෝධන 29 කි)
 16. stella‏‎ (සංශෝධන 27 කි)
 17. oiseau‏‎ (සංශෝධන 27 කි)
 18. Spanish‏‎ (සංශෝධන 27 කි)
 19. ant‏‎ (සංශෝධන 27 කි)
 20. Wort‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 21. u‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 22. fugl‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 23. Stern‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 24. o‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 25. i‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 26. I‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 27. Baum‏‎ (සංශෝධන 26 කි)
 28. y‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 29. te‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 30. albero‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 31. W‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 32. pássaro‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 33. árbol‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 34. b‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 35. X‏‎ (සංශෝධන 25 කි)
 36. étoile‏‎ (සංශෝධන 24 කි)
 37. B‏‎ (සංශෝධන 24 කි)
 38. pájaro‏‎ (සංශෝධන 24 කි)
 39. estrella‏‎ (සංශෝධන 24 කි)
 40. e‏‎ (සංශෝධන 24 කි)
 41. C‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 42. K‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 43. gwiazda‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 44. uccello‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 45. tré‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 46. 2‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 47. සිංහල‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 48. vogel‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 49. r‏‎ (සංශෝධන 23 කි)
 50. M‏‎ (සංශෝධන 23 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_සංශෝධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි