සමානාර්ථ

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


සමානාර්ථ යනු සමාන + අර්ථ යන පද දෙකෙහි එකතුවෙන් සෑදුන වචනයකි. එක සමාන අර්ථයන් ඇති හෝ එක සමාන අරුත් ඇති හෝ එක සමාන තේරුම ඇති යන්න මෙහි අදහසයය. විරුද්ධාර්ථ යනු මෙහි විරුද්ධ පදය වේ.

උදාහරණ:

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සමානාර්ථ&oldid=24454" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි