ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි ක්‍රියා විශේෂණ පද

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » පාඨ » ක්‍රියා විශේෂණ පද

ඉංග්‍රීසි terms that modify clauses, sentences and phrases directly.දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.