ප්‍රවර්ගය:කැන්ටනීස් භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
කැන්ටනීස් භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
කැන්ටනීස් භාෂාව editions of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about කැන්ටනීස් භාෂාව
Cantonese
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to කැන්ටනීස් භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
කැන්ටනීස් භාෂාව
Considerations
Considerations
කැන්ටනීස් භාෂාව considerations
Wiktionary:About කැන්ටනීස්
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
කැන්ටනීස් භාෂාව entry
කැන්ටනීස්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=කැන්ටනීස් භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=කැන්ටනීස් භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය කැන්ටනීස් භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in China, Australia, Canada, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Macau, Singapore, Thailand, the United States, and වියට්නාමය.

කැන්ටනීස්බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameකැන්ටනීස්
Aliases
  • Yue
  • Yüeh
Language codeyue
Language family Yue භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Form-generating
module
Module:zh-generateforms
Transliteration
module
Sortkey
module
WikidataQ9186


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.