ප්‍රවර්ගය:සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

සිංහල groups of words elaborated to express ideas, not necessarily phrases in the grammatical sense.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.