ප්‍රවර්ගය:සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

සිංහල non-idiomatic phrases that are used in common situations, and may be useful to language learners or travellers."සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩ පොත" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.