වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2017

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඔක්තෝබර්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන්
පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
  1. තේ යන්නට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
  2. tea - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

දෙසැම්බර්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්
astrology නාම පදය
  1. ජෝතිෂ්‍යය යන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන පදය.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න