වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වික්ෂනරියේ සිංහල නොවන දවසේ වචනය


අද දවසේ වචනය[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන්
පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
  1. තේ යන්නට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
  2. tea - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

අනාගත දවසට වදන්[සංස්කරණය]

ඔබටත් දවසේ වචනය යෝජනා කළ හැකිය

පැරණි දවසේ වදන්[සංස්කරණය]