වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය

Wiktionary වෙතින්

වික්ෂනරියේ සිංහල නොවන දවසේ වචනය


අද දවසේ වචනය[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
அப்பா (අප්පා) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
  1. තාත්තා යන අරුත දේ.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

අනාගත දවසට වදන්[සංස්කරණය]

ඔබටත් දවසේ වචනය යෝජනා කළ හැකිය

පැරණි දවසේ වදන්[සංස්කරණය]