වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018/ජනවාරි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්
Abstain ක්‍රියා පදය
  1. වළකිනවා
  2. වැළකෙනවා
  3. මිදෙනවා
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න