වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනවාරි[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්
Abstain ක්‍රියා පදය
 1. වළකිනවා
 2. වැළකෙනවා
 3. මිදෙනවා
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

පෙබරවාරි[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
அக்கா (අක්කා) ස්ත්‍රී ලිංග, නාම පදය
 1. අක්කා
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

මාර්තු[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ජර්මානු භාෂාවෙන්
Baum පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. ගස
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

අප්‍රේල්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
அப்பா (අප්පා) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. තාත්තා යන අරුත දේ.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

මැයි[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
காகம் (කාහම්) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. කපුටා.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

ජූනි[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
சிங்கம் (සිංහම්) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. සිංහයා.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

ජූලි[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  එස්පරන්තෝ භාෂාවෙන්
abako (අබාකො) නාම පදය
 1. අතින් ක්‍රියා කරවන ගණක යන්ත්‍රයකි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

අගෝස්තු[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ජපන් භාෂාවෙන්
ほし (හොෂි) නාම පදය
 1. තරුව.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

සැප්තැම්බර්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  කොරියානු භාෂාවෙන්
어머니 (/ඔමොනි/) නාම පදය
 1. අම්මා යන තේරුම දේ.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

ඔක්තෝබර්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන්
පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. තේ යන්නට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
 2. tea - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

නොවැම්බර්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
சிங்களம் (සිංගලම්) නාම පදය
 1. සිංහල.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

දෙසැම්බර්[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්
astrology නාම පදය
 1. ජෝතිෂ්‍යය යන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන පදය.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න