වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනවාරි[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්
Abstain ක්‍රියා පදය
 1. වළකිනවා
 2. වැළකෙනවා
 3. මිදෙනවා
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

පෙබරවාරි[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
அக்கா (අක්කා) ස්ත්‍රී ලිංග, නාම පදය
 1. අක්කා
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

මාර්තු[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ජර්මානු භාෂාවෙන්
Baum පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. ගස
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

අප්‍රේල්[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
அப்பா (අප්පා) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. තාත්තා යන අරුත දේ.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
காகம் (කාහම්) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. කපුටා.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
சிங்கம் (සිංහම්) පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. සිංහයා.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  එස්පෙරාන්තො භාෂාවෙන්
abako (අබාකො) නාම පදය
 1. අතින් ක්‍රියා කරවන ගණක යන්ත්‍රයකි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

අගෝස්තු[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ජපන් භාෂාවෙන්
ほし (හොෂි) නාම පදය
 1. තරුව.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

සැප්තැම්බර්[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  කොරියානු භාෂාවෙන්
어머니 (/ඔමොනි/) නාම පදය
 1. අම්මා යන තේරුම දේ.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

ඔක්තෝබර්[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන්
පුරුෂ ලිංග, නාම පදය
 1. තේ යන්නට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
 2. tea - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

නොවැම්බර්[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  දෙමළ භාෂාවෙන්
சிங்களம் (සිංගලම්) නාම පදය
 1. සිංහල.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න

දෙසැම්බර්[සංස්කරණය]

සිංහල නොවන දවසේ වචනය  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්
astrology නාම පදය
 1. ජෝතිෂ්‍යය යන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන පදය.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න