වික්ෂනරි:සිංහල නොවන දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව
සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව


අද සිංහල නොවන දවසේ වචනය[සංස්කරණය]

Wikinews commentary.svg
සිංහල නොවන දවසේ වචනය  Esperanto භාෂාවෙන්
abako (අබාකො) නාම පදය
  1. අතින් ක්‍රියා කරවන ගණක යන්ත්‍රයකි.
සිංහල නොවන දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්න


සිංහල නොවන දවසේ වචනවල සංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුව[සංස්කරණය]

උදව්[සංස්කරණය]