සැකිල්ල:All system messages

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේ මාධ්‍යවිකි නාමඅවකාශයෙහිදී හමුවන පද්ධති පණිවුඩයන් ලැයිස්තුවකි. වර්ගීය මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණයට දායක වීමට ඔබ රිසි නම් කරුණාකර මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණය සහ බීටාවිකි වෙත පිවිසෙන්න.

Name

Default text

Current text

1movedto2
Talk

$1 moved to $2

moved $1 to $2

Monobook.css
Talk

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */

/* CSS placed here will affect users of the Monobook skin */

/*

* This code shows the redirected lemmata in si.wikt indented and in italics in the list of Special:Allpages
*/

.allpagesredirect { font-style: italic; margin-left: 1em; }

/* */ /*
 */

/* Don't display some stuff on the main page */
body.page-ම_ප #deleteconfirm,
body.page-ම_ප #t-cite,
body.page-ම_ප #lastmod,
body.page-ම_ප #siteSub,
body.page-ම_ප #contentSub,
body.page-ම_ප h1.firstHeading {
  display: none !important;
}

#siteNotice {
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: -.5em;
}
#mw-dismissable-notice {
  background: transparent;
}

/* BEGIN LIGHT BLUE SECTION
  Make content area light blue in all namespaces except articles (main namespace). 
  This is done by setting the background color for all #content areas 
  to light blue, and then overriding it back to white for any #content 
  enclosed in a .ns-0 (main namespace). We do the same for the "tab" 
  backgrounds and some other objects. */

#content,
#p-cactions li a:hover, #p-cactions li.selected a,
#content div.thumb {  /* "Margin" for thumbs, padding for galleries */
  background-color: #F8FCFF;  /* Light blue */
}
#p-cactions li a {
  background-color: #F7F9FB;  /* Light blue-gray inactive tabs */
}

.ns-0 #content,
.ns-0 #p-cactions li a:hover, .ns-0 #p-cactions li.selected a, 
.ns-0 #content div.thumb {
  background-color: white;   /* Set back to white for articles */
}
.ns-0 #p-cactions li a {
  background-color: #FBFBFB;  /* Light gray inactive tabs in articles */
}

@media print {
  #content { background: white; } /* White background on print */
}

/* Category lists and diffs transparent instead of white. */
#mw-subcategories table, #mw-pages table,
table.diff, td.diff-otitle, td.diff-ntitle {
  background-color: transparent;
}

/* END LIGHT BLUE SECTION */

/* Talk page tab "+" / "new section". 
  Sets the same padding as the other tabs have. */
#p-cactions #ca-addsection a {
  padding-left: .8em;
  padding-right: .8em;
}


/* Block quotations */
#content blockquote {
  font-size: 93.75%; /* equivalent of 15px in 16px default */
  margin: 1em 1.6em; /* same indent as an unordered list */
}
#content blockquote p {
  line-height:inherit;
}

/* Display "From Wikipedia, the free encyclopedia" */
#siteSub {
  display: inline;
  font-size: 92%;
  font-weight: normal;
}

/* Bold 'edit this page' link to encourage newcomers */
#ca-edit a { font-weight: bold !important; }

#pt-login {
  font-weight: bold;
  font-size: 110%;
}

p.error {
  font-weight: bold;
}


/* TOC margin in articles (and article previews). */
.ns-0 #wikiPreview > table#toc,
.ns-0 #bodyContent > table#toc {
  margin-top: .5em;
}


/* Class styles */

/* .toccolours added here because version in 
  monobook/main.css wasn't being used by the print style */
.toccolours { 
  border: 1px solid #aaa;
  background-color: #f9f9f9;
  padding: 5px;
  font-size: 95%;
}

/* Don't underline links in portlets/specialchars even with pref "Underline links:Always" */
.portlet a, #editpage-specialchars a { text-decoration: none; }
.portlet a:hover, #editpage-specialchars a:hover { text-decoration: underline; }

/* For positioning icons at top-right, used in Templates
  "Spoken Article" and "Featured Article" */
div.topicon {
  position: absolute; 
  z-index: 10; 
  top: 10px;
  display: block !important;
}

#coordinates { 
  position: absolute;
  z-index: 1;
  border: none;
  background: none;
  right: 30px;
  top: 3.7em;
  float: right;
  margin: 0.0em;
  padding: 0.0em;
  line-height: 1.5em;
  text-align: right;
  text-indent: 0;
  font-size: 85%;
  text-transform: none;
  white-space: nowrap;
}

/* FR topicon position */
div.flaggedrevs_short {
 position: absolute;
 z-index: 10;
 top: 10px;
 right: 55px;
 float: none;
 margin-left: 0;
}

.portlet li {
  list-style-image: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Monobook-bullet.png");
}

li.GA {
  list-style-image: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/Monobook-bullet-ga.png");
}

li.FA {
  list-style-image: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/Monobook-bullet-star.png");
}

/* Makes the background of a framed image white instead of gray. */
/* Only visible with transparent images. */
div.thumb div a img {
  background-color: #fff;
}

/* Adjust font-size for inline HTML generated TeX formulae */
.texhtml {
 font-size: 125%;
 line-height: 1.5em;
}

/* Blue instead of yellow padlock for secure links. */
#bodyContent a.external[href ^="https://"],
.link-https {
  background: url('//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Lock_icon_blue.gif') center right no-repeat;
}

/*
*/

about
Talk

About

පිළිබඳ

aboutpage
Talk

Wiktionary:About

Project:පිළිබඳ

aboutwikipedia
Talk

About Wiktionary

⧼Aboutwikipedia⧽

accesskey-addsection
Talk

+

⧼Accesskey-addsection⧽

accesskey-anontalk
Talk

n

⧼Accesskey-anontalk⧽

accesskey-anonuserpage
Talk

.

⧼Accesskey-anonuserpage⧽

accesskey-article
Talk

a

⧼Accesskey-article⧽

accesskey-compareselectedversions
Talk

v

v

accesskey-contributions
Talk

<accesskey-contributions>

⧼Accesskey-contributions⧽

accesskey-currentevents
Talk

<accesskey-currentevents>

⧼Accesskey-currentevents⧽

accesskey-delete
Talk

d

⧼Accesskey-delete⧽

accesskey-edit
Talk

e

⧼Accesskey-edit⧽

accesskey-emailuser
Talk

<accesskey-emailuser>

⧼Accesskey-emailuser⧽

accesskey-help
Talk

<accesskey-help>

⧼Accesskey-help⧽

accesskey-history
Talk

h

⧼Accesskey-history⧽

accesskey-login
Talk

o

⧼Accesskey-login⧽

accesskey-logout
Talk

o

⧼Accesskey-logout⧽

accesskey-mainpage
Talk

z

⧼Accesskey-mainpage⧽

accesskey-minoredit
Talk

i

i

accesskey-move
Talk

m

⧼Accesskey-move⧽

accesskey-mycontris
Talk

y

⧼Accesskey-mycontris⧽

accesskey-mytalk
Talk

n

⧼Accesskey-mytalk⧽

accesskey-portal
Talk

<accesskey-portal>

⧼Accesskey-portal⧽

accesskey-preferences
Talk

<accesskey-preferences>

⧼Accesskey-preferences⧽

accesskey-preview
Talk

p

p

accesskey-protect
Talk

=

⧼Accesskey-protect⧽

accesskey-randompage
Talk

x

⧼Accesskey-randompage⧽

accesskey-recentchanges
Talk

r

⧼Accesskey-recentchanges⧽

accesskey-recentchangeslinked
Talk

c

⧼Accesskey-recentchangeslinked⧽

accesskey-save
Talk

s

s

accesskey-search
Talk

f

f

accesskey-sitesupport
Talk

<accesskey-sitesupport>

⧼Accesskey-sitesupport⧽

accesskey-specialpage
Talk

<accesskey-specialpage>

⧼Accesskey-specialpage⧽

accesskey-specialpages
Talk

q

⧼Accesskey-specialpages⧽

accesskey-talk
Talk

t

⧼Accesskey-talk⧽

accesskey-undelete
Talk

d

⧼Accesskey-undelete⧽

accesskey-unwatch
Talk

w

⧼Accesskey-unwatch⧽

accesskey-upload
Talk

u

s

accesskey-userpage
Talk

.

⧼Accesskey-userpage⧽

accesskey-viewsource
Talk

e

⧼Accesskey-viewsource⧽

accesskey-watch
Talk

w

w

accesskey-watchlist
Talk

l

⧼Accesskey-watchlist⧽

accesskey-whatlinkshere
Talk

b

⧼Accesskey-whatlinkshere⧽

accmailtext
Talk

The Password for '$1' has been sent to $2.

$1 සඳහා අහඹු ලෙස ජනනය කරන ලද මුරපදයක් $2 වෙත යවා ඇත.

මෙම නව ගිණුම සඳහා මුරපදය, ප්‍රවිෂ්ට වීමෙන් අනතුරුව, මුර පදය වෙනස් කරන්න පිටුව තුලදී වෙනස් කල හැක.

accmailtitle
Talk

Password sent.

මුර-පදය යවන ලදි

actioncomplete
Talk

Action complete

ක්‍රියාව සමාප්තයි

addedwatch
Talk

Added to watchlist

⧼Addedwatch⧽

addedwatchtext
Talk

The page "$1" has been added to your [[Special:Watchlist|watchlist]]. Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear '''bolded''' in the [[Special:Recentchanges|list of recent changes]] to make it easier to pick out.

<p>If you want to remove the page from your watchlist later, click "Stop watching" in the sidebar.

"$1" පිටුව ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුවට එක් කොට ඇත. මෙම පිටුවට සහ එයට අදාළ සාකච්ඡා පිටුවට ඉදිරියෙහිදී සිදු කෙරෙන වෙනස්කිරීම් ලයිස්තුගත වන අතර, ‍තෝරාගැනීමේගැනීමෙහි පහසුව තකා, මෑත වෙනස්වීම් ලැයිස්තුව තුල මෙම පිටුව තදකුරු වලින් දක්වනු ඇත.

addsection
Talk

+

+

administrators
Talk

Wiktionary:Administrators

⧼Administrators⧽

affirmation
Talk

I affirm that the copyright holder of this file agrees to license it under the terms of the $1.

⧼Affirmation⧽

all
Talk

all

⧼All⧽

allmessages
Talk

All system messages

පද්ධති පණිවුඩ

allmessagestext
Talk

This is a list of all system messages available in the MediaWiki: namespace.

මේ මාධ්‍යවිකි නාමඅවකාශයෙහිදී හමුවන පද්ධති පණිවුඩයන් ලැයිස්තුවකි. වර්ගීය මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණයට දායක වීමට ඔබ රිසි නම් කරුණාකර මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණය සහ බීටාවිකි වෙත පිවිසෙන්න.

allpages
Talk

All pages

සියළු පිටු

alphaindexline
Talk

$1 to $2

⧼Alphaindexline⧽

alreadyloggedin
Talk

<font color=red><b>User $1, you are already logged in!</b></font><br />

⧼Alreadyloggedin⧽

alreadyrolled
Talk

Cannot rollback last edit of [[$1]] by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); someone else has edited or rolled back the page already.

Last edit was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

$2 (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) විසින් සිදුකල $1 හි අවසාන සංශෝධනය පුනරාවර්තනය කල නොහැක; වෙනත් අයෙකු අතින් පිටුව දැනටමත් සංස්කරණය වී හෝ පුනරාවර්තනය වී ඇත.

පිටුවට අවසන් සංස්කරණය සිදුකොට ඇත්තේ $3 (සාකච්ඡාව | දායකත්ව) විසිනි.

ancientpages
Talk

Oldest pages

පැරණිම පිටු

and
Talk

and

සහ

anontalk
Talk

Talk for this IP

සාකච්ඡාව

anontalkpagetext
Talk


''This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical [[IP address]] to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please [[Special:Userlogin|create an account or log in]] to avoid future confusion with other anonymous users.''

මෙම සංවාද පිටුව අයත් වන්නේ තවමත් ගිණුමක් තනා නැති හෝ එසේ කොට එනමුදු එය භාවිතා නොකරන හෝ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකුටය.

එබැවින්, ඔහු/ඇය හැඳින්වීමට සංඛ්‍යාත්මක IP ලිපිනය භාවිතා කිරීමට අප හට සිදුවේ. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මෙවැනි IP ලිපිනයක් හවුලේ පරිහරණය කරනවා විය හැක. ඔබ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකු නම් හා ඔබ පිළිබඳ අනනුකූල පරිකථනයන් සිදුවෙන බවක් ඔබට හැ‍ඟේ නම්, අනෙකුත් නිර්නාමික පරිශීලකයන් හා සමග මෙවැනි සංකූලතා ඇතිවීම වලක්වනු වස්, කරුණාකර ගිණුමක් තැනීමට හෝ ප්‍රවිෂ්ට වීමට කාරුණික වන්න.

anonymous
Talk

Anonymous user(s) of Wiktionary

Wiktionary හි නිර්නාමික පරිශීලකයා

article
Talk

Content page

පටුන

articleexists
Talk

A page of that name already exists, or the name you have chosen is not valid. Please choose another name.

මෙම නම ඇති පිටුවක් දැනටමත් පවතී, නැත්නම් ඔබ විසින් තෝරා ගෙන ඇති පිටු නාමය වලංගු එකක් නොවේ. වෙනත් නමක් තෝරාගන්න.

articlepage
Talk

View content page

අන්තර්ගත පිටුව නරඹන්න

asksql
Talk

SQL query

⧼Asksql⧽

asksqltext
Talk

Use the form below to make a direct query of the database. Use single quotes ('like this') to delimit string literals. This can often add considerable load to the server, so please use this function sparingly.

⧼Asksqltext⧽

autoblocker
Talk

Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".

ඔබගේ අන්තර්ජාල ලිපිනය "$1" විසින් මෑතකදී භාවිතා කර ඇති බැවින් ඔබ ස්වයංක්‍රීය-වාරණයකට ලක් කර ඇත. $1 ගේ වාරණයට හේතුව මෙය වේ: "$2"

badarticleerror
Talk

This action cannot be performed on this page.

මෙම පිටුව විෂයයෙහි මෙම කාර්යය ඉටු නල නොහැකි විය.

badfilename
Talk

Image name has been changed to "$1".

ගොනු නම "$1" බවට වෙනස් කර ඇත.

badfiletype
Talk

".$1" is not a recommended image file format.

⧼Badfiletype⧽

badipaddress
Talk

Invalid IP address

අනීතික අන්තර්ජාල ලිපිනයකි

badquery
Talk

Badly formed search query

⧼Badquery⧽

badquerytext
Talk

We could not process your query. This is probably because you have attempted to search for a word fewer than three letters long, which is not yet supported. It could also be that you have mistyped the expression, for example "fish and and scales". Please try another query.

⧼Badquerytext⧽

badretype
Talk

The passwords you entered do not match.

ඔබ ඇතුළු කල මුරපදය නොගැලපේ.

badtitle
Talk

Bad title

නුසුදුසු ශීර්ෂයක්

badtitletext
Talk

The requested page title was invalid, empty, or an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title.

අයැද ඇති පිටු ශීර්ෂය අනීතික, හිස් හෝ වැරදි ලෙස සබැඳි අන්තර්-භාෂා/අන්තර්-විකී ශීර්ෂයකි. ශීර්ෂයන්හි භාවිතා කල නොහැකි අක්ෂර එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ එහි අඩංගු වී ඇතිවා විය හැක.

blanknamespace
Talk

(Main)

(ප්‍රධාන)

blockedtext
Talk

Your user name or IP address has been blocked by $1. The reason given is this:<br />''$2''<p>You may contact $1 or one of the other [[Wiktionary:Administrators|administrators]] to discuss the block.

Note that you may not use the "email this user" feature unless you have a valid email address registered in your [[Special:Preferences|user preferences]].

Your IP address is $3. Please include this address in any queries you make.

ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ IP ලිපිනය වාරණය කොට ඇත.

මෙම වාරණය සිදුකොට ඇත්තේ $1 විසිනි. මේ සඳහා දී ඇති හේතුව $2 වේ.

 • වාරණයෙහි ඇරඹුම: $8
 • වාරණයයෙහි අවසානය: $6
 • අදහස් කරන ලද වාරණ-ලාභී: $7

වාරණය පිළිබඳ සංවාදයකට එළඹීමෙනු වස්, $1 හෝ වෙනත් පරිපාලකයෙකු හෝ සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබ හට හැකිය. ඔබගේ ගිණුම් අභිරුචි වල, වලංගු විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනයක් නිරූපනය කොට ඇති නම් හා ඔබ විසින් එය භාවිත කිරීම වාරණය කොට නොමැති නම් මිස, 'මෙම පරිශීලකයාට විද්‍යුත්-තැපෑලක් යවන්න' යන අංගය ඔබ විසින් භාවිතා කල නොහැකිය. ඔබගේ වත්මන් අන්තර්ජාල ලිපිනය $3 වන අතර, වාරණ අනන්‍යතාවය #$5 වේ. ඔබ විසින් සිදු කරන ඕනෑම විමසුමකදී ඉහත සියළු විස්තර අඩංගු කරන්න.

blockedtitle
Talk

User is blocked

පරිශීලකයා වාරණය කර ඇත

blockip
Talk

Block user

පරිශීලකයා වාරණය කරන්න

blockipsuccesssub
Talk

Block succeeded

වාරණය සාර්ථක විය

blockipsuccesstext
Talk

"$1" has been blocked. <br />See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.

$1 වාරණයට ලක් කර ඇත.
වාරණයන් සමාලෝචනය සඳහා අන්තර්ජාල වාරණ ලැයිස්තුව බලන්න.

blockiptext
Talk

Use the form below to block write access from a specific IP address or username. This should be done only only to prevent vandalism, and in accordance with [[Wiktionary:Policy|policy]]. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized).

විශේෂිත අන්තර්ජාල ලිපිනයකින් හෝ ප්‍රතිශීලක නාමයකින් ලිවීම් ප්‍රවේශය වාරණය කෙරුමට පහත ආකෘති පත්‍රය භාවිතා කරන්න. වන්ධල්‍යය වැලැක්වීමේ හුදු අභිලාෂයෙන් හා, ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාරව මෙය සිදුකල යුත්තේය. විශේෂිත හේතුවක් මෙහි පහත ඇතුලත් කරන්න (නිදසුනක් ලෙස, වන්ධල්‍ය්‍යට ලක්වුනු විශේෂිත පිටු හඳුන්වමින්).

blocklink
Talk

block

අවහිර කරන්න

blocklistline
Talk

$1, $2 blocked $3 (expires $4)

⧼Blocklistline⧽

blocklogentry
Talk

blocked "$1" with an expiry time of $2

blocked $1 with an expiration time of $2 $3

blocklogpage
Talk

Block_log

වාරණ සටහන

blocklogtext
Talk

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not be listed. See the [[Special:Ipblocklist|IP block list]] for the list of currently operational bans and blocks.

පරිශීලකයන් වාරණය කිරීමේ හා වාරණයන් අත්හිටුවීමේ කාර්යයන් දැක්වෙන ලඝු සටහන මෙහි දැක්වේ. ස්වයංක්‍රීයව වාරණය කල අන්තර්ජාල ලිපිනයන් ලැයිස්තුගත කොට නොමැත. වර්තමානයෙහි ක්‍රියාත්මක වන තහනම් හා වාරණ සඳහා අන්තර්ජාල ලිපිනයන් වාරණ ලැයිස්තුව බලන්න.

bold_sample
Talk

Bold text

⧼Bold_sample⧽

bold_tip
Talk

Bold text

⧼Bold_tip⧽

booksources
Talk

Book sources

මූලාශ්‍ර පොත්

booksourcetext
Talk

Below is a list of links to other sites that sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for.Wiktionary is not affiliated with any of these businesses, and this list should not be construed as an endorsement.

⧼Booksourcetext⧽

brokenredirects
Talk

Broken Redirects

භින්න වූ ආපසු හැරවුම්

brokenredirectstext
Talk

The following redirects link to a non-existing pages.

මෙහි පහත දැක්වෙන යළි-යොමුවීම් නොපවතින පිටු වලට සබැඳේ:

bugreports
Talk

Bug reports

⧼Bugreports⧽

bugreportspage
Talk

Wiktionary:Bug_reports

⧼Bugreportspage⧽

bureaucratlog
Talk

Bureaucrat_log

⧼Bureaucratlog⧽

bureaucratlogentry
Talk

Rights for user "$1" set "$2"

⧼Bureaucratlogentry⧽

bureaucrattext
Talk

The action you have requested can only be performed by sysops with "bureaucrat" status.

⧼Bureaucrattext⧽

bureaucrattitle
Talk

Bureaucrat access required

⧼Bureaucrattitle⧽

bydate
Talk

by date

දිනය මගිනි

byname
Talk

by name

⧼Byname⧽

bysize
Talk

by size

⧼Bysize⧽

cachederror
Talk

The following is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

⧼Cachederror⧽

cancel
Talk

Cancel

අවලංගු කරන්න

cannotdelete
Talk

Could not delete the page or image specified. (It may have already been deleted by someone else.)

"$1" පිටුව හෝ ගොනුව හෝ මකා දැමිය නොහැකි විය. අනෙකෙකු විසින් දැනටමත් ‍මකා දැමීම සිදු කර ඇතිවා විය හැක.

cantrollback
Talk

Cannot revert edit; last contributor is only author of this page.

සංස්කරණය ප්‍රතිවර්තනය කල නොහැක; අවසන් දායකයා මෙම පිටුවේ එකම කතෘවරයාද වෙයි.

categories
Talk

Categories

ප්‍රවර්ග

category
Talk

category

⧼Category⧽

category_header
Talk

Articles in category "$1"

"$1" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

changepassword
Talk

Change password

මුරපදය වෙනස් කරන්න

changes
Talk

changes

⧼Changes⧽

columns
Talk

Columns

⧼Columns⧽

commentedit
Talk

(comment)

⧼Commentedit⧽

compareselectedversions
Talk

Compare selected versions

තෝරාගත් සංශෝධන සසඳන්න

confirm
Talk

Confirm

තහවුරු කරන්න

confirmcheck
Talk

Yes, I really want to delete this.

⧼Confirmcheck⧽

confirmdelete
Talk

Confirm delete

⧼Confirmdelete⧽

confirmdeletetext
Talk

You are about to permanently delete a page or image along with all of its history from the database. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with [[Wiktionary:Policy]].

එහි සමස්ත ඉතිහාසය හා සමගින් පිටුවක් මකා දැමීමට ඔබ සැරසෙයි. ඔබගේ අභිමතය මෙයමදැයි තහවුරුකර, මෙහි ප්‍රතිඵල ඔබ විසින් අවබෝධ කරගෙන ඇති බවට සෑහීමට පත්ව හා ඔබ මෙය සිදුකරන්නේ ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලවදැයි විමසා මෙය සිදුකරන්න.

confirmprotect
Talk

Confirm protection

⧼Confirmprotect⧽

confirmprotecttext
Talk

Do you really want to protect this page?

⧼Confirmprotecttext⧽

confirmunprotect
Talk

Confirm unprotection

⧼Confirmunprotect⧽

confirmunprotecttext
Talk

Do you really want to unprotect this page?

⧼Confirmunprotecttext⧽

contextchars
Talk

Characters of context per line

⧼Contextchars⧽

contextlines
Talk

Lines to show per hit

⧼Contextlines⧽

contribslink
Talk

contribs

දායකත්ව

contribsub
Talk

For $1

⧼Contribsub⧽

contributions
Talk

User contributions

පරිශීලක දායකත්වයන්

copyright
Talk

Content is available under $1.

අන්ලෙසකින් සඳහන්කර නැති සෑම විටෙකම අන්තර්ගතය $1 යටතේ ඇත.

copyrightpage
Talk

Wiktionary:Copyrights

වික්ෂනරි:ප්‍රකාශන හිමිකම්

copyrightpagename
Talk

Wiktionary copyright

⧼Copyrightpagename⧽

copyrightwarning
Talk

Please note that all contributions to Wiktionary are considered to be released under the GNU Free Documentation License (see $1 for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.<br /> You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. <strong>DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!</strong>

Wiktionary සඳහා ඔබ විසින් දායක වන කෘතීන් පල කොට මුදා හැරීමෙහිදී, $2 ට යටත් වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න (වැඩි විස්තර සඳහා $1 බලන්න). ඔබගේ ලියැවිලි, අනෙකුන් විසින් හිත්පිත් නොමැති අයුරින් සංස්කරණය කිරීම හා ඔවුන් රිසි පරිදි නැවත බෙදාහැරීම සිදුකරනවාට ඔබ අකමැතිනම්, ඔබගේ කෘති මෙහි පලකිරීමෙන් වලකින්න.
එසේ ම මෙය ඔබ විසින් ම ලියූ බවට හෝ පොදු විෂයපථයකින්, ඊ‍ට ස‍මාන නිදහස් මූලාශ්‍රයකින් උපුටා ගත් බව‍ට හෝ අපහ‍‍ට සහතික විය යුතු ය. (තොරතුරු සඳහා $1 බලන්න). හිමිකම් ඇවුරුණු දේ අනවසරයෙන් ප්‍රකාශ කිරිමෙන් වලකින්න !

couldntremove
Talk

Couldn't remove item '$1'...

⧼Couldntremove⧽

createaccount
Talk

Create new account

අලුත් ගිණුමක් තනන්න

createaccountmail
Talk

by email

තාවකාලික අහුඹු මුර පදයක් භාවිතා කර එය පහත දක්වා ඇති විද්යුත් තැපැල් ලිපිනයට යවන්න

cur
Talk

cur

වත්මන්

currentevents
Talk

Current events

කාලීන සිදුවීම්

currentrev
Talk

Current revision

නවතම සංශෝධනය

databaseerror
Talk

Database error

දත්ත-ගබඩා දෝෂය

dateformat
Talk

Date format

⧼Dateformat⧽

dberrortext
Talk

A database query syntax error has occurred. This could be because of an illegal search query (see $5), or it may indicate a bug in the software. The last attempted database query was: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> from within function "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

⧼Dberrortext⧽

dberrortextcl
Talk

A database query syntax error has occurred. The last attempted database query was: "$1" from within function "$2". MySQL returned error "$3: $4".

⧼Dberrortextcl⧽

deadendpages
Talk

Dead-end pages

අපගත-සීමා පිටු

debug
Talk

Debug

⧼Debug⧽

defaultns
Talk

Search in these namespaces by default:

⧼Defaultns⧽

defemailsubject
Talk

Wiktionary e-mail

Wiktionary පරිශීලක "$1" වෙතින් විද්‍යුත්-තැපෑල

delete
Talk

Delete

මකන්න

deletecomment
Talk

Reason for deletion

හේතුව:

deletedarticle
Talk

deleted "$1"

deleted "$1"

deletedtext
Talk

"$1" has been deleted. See $2 for a record of recent deletions.

"$1" මකා දමා ඇත. මෑත මකාදැමීම් පිළිබඳ වාර්තාවක් සඳහා $2 බලන්න.

deleteimg
Talk

del

⧼Deleteimg⧽

deletepage
Talk

Delete page

පිටුව මකා දමන්න

deletesub
Talk

(Deleting "$1")

⧼Deletesub⧽

deletethispage
Talk

Delete this page

මෙම පිටුව මකන්න

deletionlog
Talk

deletion log

මකා-දැමුම් ලඝු-සටහන

dellogpage
Talk

Deletion_log

මකාදැමුම් සටහන

dellogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent deletions. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

පහත දැක්වෙන්නේ ඉතා මෑතදී සිදු කර ඇති මකාදැමීම් ලැයිස්තුවකි.

developerspheading
Talk

For developer use only

⧼Developerspheading⧽

developertext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "developer" status. See $1.

⧼Developertext⧽

developertitle
Talk

Developer access required

⧼Developertitle⧽

diff
Talk

diff

වෙනස

difference
Talk

(Difference between revisions)

⧼Difference⧽

disambiguations
Talk

Disambiguation pages

⧼Disambiguations⧽

disambiguationspage
Talk

Wiktionary:Links_to_disambiguating_pages

⧼Disambiguationspage⧽

disambiguationstext
Talk

The following pages link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br />A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br />Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.

⧼Disambiguationstext⧽

disclaimerpage
Talk

Wiktionary:General_disclaimer

Project:පොදු වියාචනය

disclaimers
Talk

Disclaimers

වියාචනයන්

doubleredirects
Talk

Double Redirects

ද්විත්ව යළි-යොමුකිරීම්

doubleredirectstext
Talk

<b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br /> Each row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the "real" target page, which the first redirect should point to.

අනෙකුත් යළි-යොමුවීම් පිටුවලට යළි-යොමුවන පිටුවල ලැයිස්තුවක් මෙම පිටුවේ දැක්වේ. එක් එක් පේළියක අඩංගු වන්නේ පළමු හා දෙවන යළි-යොමුවීම් වලට සබැඳි හා ඒ සමග පළමු යළි-යොමුව එල්ල වන්නාවූ, සාමාන්‍යයෙන් "සත්‍ය" ඉලක්ක පිටුව වන, දෙවන යළි-යොමුවේ ඉලක්කයයි.කපා හැරි නිවේශිතයන් පිලිබඳ ගැටළු විසඳා ඇත.

edit
Talk

Edit

සංස්කරණය

editcomment
Talk

The edit comment was: "<i>$1</i>".

සංස්කරණ සාරාංශය වූයේ: $1.

editconflict
Talk

Edit conflict: $1

සංස්කරණ ගැටුම: $1

editcurrent
Talk

Edit the current version of this page

⧼Editcurrent⧽

edithelp
Talk

Editing help

සංස්කරණයට උදවු

edithelppage
Talk

Help:Editing

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Editing_pages

editing
Talk

Editing $1

$1 සංස්කරණය කරමින් පවතියි

editingold
Talk

<strong>WARNING: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.</strong>

අවවාදයයි: ඔබ සංස්කරණය කරනුයේ මෙම පිටුවෙහි යල්-පැනගිය සංශෝධනයකි. ඔබ එය සුරැකුවහොත්, මෙම සංශෝධනයට පසුව සිදු කෙරී ඇති වෙනස්වීම් කිසිවක් තිබේ නම් ඒවා නැතිවනු ඇත.

editsection
Talk

edit

සංස්කරණය

editthispage
Talk

Edit this page

මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන්න

emailflag
Talk

Disable e-mail from other users

⧼Emailflag⧽

emailforlost
Talk

Fields marked with a star (*) are optional. Storing an email address enables people to contact you through the website without you having to reveal your email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.<br /><br />Your real name, if you choose to provide it, will be used for giving you attribution for your work.

⧼Emailforlost⧽

emailfrom
Talk

From

වෙතින්:

emailmessage
Talk

Message

පණිවුඩය:

emailpage
Talk

E-mail user

⧼Emailpage⧽

emailpagetext
Talk

If this user has entered a valid e-mail address in his or her user preferences, the form below will send a single message. The e-mail address you entered in your user preferences will appear as the "From" address of the mail, so the recipient will be able to reply.

මෙම පරිශීලකයා හට විද්‍යුත්-තැපෑල් පණිවුඩයක් යැවීම සඳහා මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා කිරීමට ඔබ හට හැක. ලබන්නා විසින් සෘජු ලෙස ඔබ හට පිළිතුරු එවනු හැකි වන පරිදි, ඔබ විසින් ඔබගේ පරිශීලක අභිරුචියන් හි ඇතුළත් කල විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනය, විද්‍යුත්-තැපෑලෙහි "වෙතින්" ලිපිනයෙහි පෙන්නුම් කරනු ඇත.

emailsend
Talk

Send

යවන්න

emailsent
Talk

E-mail sent

විද්‍යුත්-තැපෑල යවන ලදි

emailsenttext
Talk

Your e-mail message has been sent.

ඔබගේ විද්‍යුත්-තැපැල් පණිවුඩය යවා ඇත.

emailsubject
Talk

Subject

විෂයය:

emailto
Talk

To

වෙතට:

emailuser
Talk

E-mail this user

මෙම පරිශීලක වෙත විද්‍යුත්-ලිපියක් යවන්න

enterlockreason
Talk

Enter a reason for the lock, including an estimate of when the lock will be released

අවුරා දැමීමට හේතුවක් සපයන අතරතුර, ඇවිරීම මුදාහැරීමට බලාපොරොත්තු වන කාලසීමාව නිමානය කර දක්වන්න

error
Talk

Error

දෝෂය

errorpagetitle
Talk

Error

දෝෂය

exbeforeblank
Talk

content before blanking was:

හිස්කිරීමට පෙරාතුව පැවැති අන්තර්ගතය වූයේ: '$1'

exblank
Talk

page was empty

⧼Exblank⧽

excontent
Talk

content was:

අන්තර්ගතය වූයේ: '$1'

explainconflict
Talk

Someone else has changed this page since you started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. <b>Only</b> the text in the upper text area will be saved when you press "Save page". <p>

ඔබ මෙම පිටුව සංස්කරණය කිරීමට ඇරඹි පසුව යම් අයෙකු එය වෙනස් කොට ඇත. ඉහළ පෙළ කොටසේ අඩංගු වනුයේ පිටු පෙළ දැනට පවතින අයුරිනි. පහළ පෙළ කොටසේ ඔබගේ වෙනස්වීම් පෙන්වා ඇත. දැනට පවතින පෙළට ඔබගේ වෙනස්කිරීම් ඒකාබද්ධ කිරීම ඔබ විසින් කල යුතුව ඇත. ඔබ විසින් "$1" යන්න එබූ විට සුරැකෙන්නේ ඉහළ කොටසේ පෙළ පමණි.

export
Talk

Export pages

පිටු නිර්යාත කරන්න

exportcuronly
Talk

Include only the current revision, not the full history

සම්පූර්ණ ඉතිහාසය නොව වත්මන් සංශෝධනය පමණක් අඩංගු කරන්න

exporttext
Talk

You can export the text and editing history of a particular page or set of pages wrapped in some XML; this can then be imported into another wiki running MediaWiki software, transformed, or just kept for your private amusement.

යම් XML යක වෙළා ඇති කිසියම් සුවිශේෂී පිටුවක හෝ පිටු සමූහයක හෝ පෙළ හා සංස්කරණ ඉතිහාසය නිර්යාත කිරීමට ඔබට හැක. පිටුව ආයාත කරන්න හා සමගින් මාධ්‍යවිකි භාවිතයෙන් වෙනත් විකියකට මෙය ආයාත කල හැක.

පිටු නිර්යාත කිරීම සඳහා, පහත පෙළ කොටුවේ, එක් පේළියකට එක් ශීර්ෂයක් වන පරිදී ශීර්ෂයන් ඇතුළු කොට, ඔබට ඇවැසි වන්නේ, පිටු ඉතිහාස පේළි හා සමගින් සියළු පැරැණි අනුවාදයන් මෙන්ම වත්මන් අනුවාදයද නැතහොත් අවසන් සංස්කරණය පිළිබඳ තොරතුරු සමග වත්මන් අනුවාදයද යන වග තෝරාගත යුතුය.

අපරෝක්ත අවස්ථාවෙහිදී ඔබහට සබැඳියක්ද භාවිතා කල හැක, නිද. "වික්ෂනරි:මුල් පිටුව" පිටුව සඳහා විශේෂ:නිර්යාතකරන්න/වික්ෂනරි:මුල් පිටුව.

extlink_sample
Talk

http://www.example.com link title

⧼Extlink_sample⧽

extlink_tip
Talk

External link (remember http:// prefix)

⧼Extlink_tip⧽

faq
Talk

FAQ

නිවිප්‍ර

faqpage
Talk

Wiktionary:FAQ

Project:නිවිප්‍ර

feedlinks
Talk

Feed:

⧼Feedlinks⧽

filecopyerror
Talk

Could not copy file "$1" to "$2".

"$1" ගොනුව "$2" වෙත පිටපත් කිරීමට නොහැකි විය.

filedeleteerror
Talk

Could not delete file "$1".

"$1" ගොනුව මකා-දැමිය නොහැකි විය.

filedesc
Talk

Summary

සාරාංශය

filename
Talk

Filename

ගොනු නාමය

filenotfound
Talk

Could not find file "$1".

"$1" ගොනුව සොයා ගත නොහැකි විය.

filerenameerror
Talk

Could not rename file "$1" to "$2".

"$1" ගොනුව "$2" බවට යළි-නම්-කිරීම සිදු කල නොහැකි විය.

filesource
Talk

Source

මූලාශ්‍රය:

filestatus
Talk

Copyright status

හිමිකම් තත්ත්වය:

fileuploaded
Talk

File "$1" uploaded successfully. Please follow this link: $2 to the description page and fill in information about the file, such as where it came from, when it was created and by whom, and anything else you may know about it.

⧼Fileuploaded⧽

formerror
Talk

Error: could not submit form

දෝෂය: ආකෘති-පත්‍රය ඉදිරිපත් කල නොහැකි විය

fromwikipedia
Talk

From Wiktionary

⧼Fromwikipedia⧽

getimagelist
Talk

fetching image list

⧼Getimagelist⧽

go
Talk

Go

යන්න

googlesearch
Talk

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://si.wiktionary.org"><br /><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://si.wiktionary.org" checked> http://si.wiktionary.org <br /> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

<form method="get" action="//www.google.com/search" id="googlesearch"> <input type="hidden" name="domains" value="//si.wiktionary.org" /> <input type="hidden" name="num" value="50" /> <input type="hidden" name="ie" value="$2" /> <input type="hidden" name="oe" value="$2" />

<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" /> <input type="submit" name="btnG" value="$3" />

<input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="//si.wiktionary.org" checked="checked" /><label for="gwiki">Wiktionary</label> <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>

</form>

guesstimezone
Talk

Fill in from browser

බ්‍රවුසරයෙන් පුරවන්න

headline_sample
Talk

Headline text

⧼Headline_sample⧽

headline_tip
Talk

Level 2 headline

⧼Headline_tip⧽

help
Talk

Help

උදවු

helppage
Talk

Help:Contents

https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents

hide
Talk

hide

සඟවන්න

hidetoc
Talk

hide

සඟවන්න

hist
Talk

hist

ඉති

histlegend
Talk

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.<br/> Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

වෙනස්වීම් තෝරාගැනීම: සැසඳිය යුතු වෙනස්වීම් වල රේඩියෝ බොත්තම් සලකුණු කොට එන්ටර් බොත්තම හෝ පහළින්ම ඇති බොත්තම ඔබන්න.
ආඛ්‍යායිකාව: (වත්මන්) = නවතම සංස්කරණය හා සමග වෙනස, (පෙර) = පූර්ව සංස්කරණය සමග වෙනස, සුළු = සුළු සංස්කරණය.

history
Talk

Page history

පිටුවේ ඉතිහාසය

history_short
Talk

History

ඉතිහාසය

historywarning
Talk

Warning: The page you are about to delete has a history:

"'අවවාදයයි"': ඔබ විසින් මකා දැමීමට සූදානම් වන පිටුවට $1 සංශෝධනය: සමඟ ඉතිහාසයක් ඇත:

hr_tip
Talk

Horizontal line (use sparingly)

⧼Hr_tip⧽

ignorewarning
Talk

Ignore warning and save file anyway.

අවවාදය නොසලකා හැර කෙසේ හෝ ගොනුව සුරකින්න

ilshowmatch
Talk

Show all images with names matching

⧼Ilshowmatch⧽

ilsubmit
Talk

Search

ගවේෂණය

image_sample
Talk

Example.jpg

⧼Image_sample⧽

image_tip
Talk

Embedded image

⧼Image_tip⧽

imagelinks
Talk

Image links

ගොනු භාවිතය

imagelist
Talk

Image list

⧼Imagelist⧽

imagelisttext
Talk

Below is a list of $1 images sorted $2.

පහත දැක්වෙන්නේ $2 අනුව සුබෙදුනු ගොනුවක ලැයිස්තුවකි.

imagepage
Talk

View image page

ගොනු පිටුව නරඹන්න

imagereverted
Talk

Revert to earlier version was successful.

⧼Imagereverted⧽

imgdelete
Talk

del

⧼Imgdelete⧽

imgdesc
Talk

desc

⧼Imgdesc⧽

imghistlegend
Talk

Legend: (cur) = this is the current image, (del) = delete this old version, (rev) = revert to this old version. <br /><i>Click on date to see image uploaded on that date</i>.

⧼Imghistlegend⧽

imghistory
Talk

Image history

⧼Imghistory⧽

imglegend
Talk

Legend: (desc) = show/edit image description.

⧼Imglegend⧽

import
Talk

Import pages

පිටු ආයාත කරන්න

importfailed
Talk

Import failed: $1

ආයාත කිරීම අසාර්ථකයි: $1

importhistoryconflict
Talk

Conflicting history revision exists (may have imported this page before)

⧼Importhistoryconflict⧽

importnotext
Talk

Empty or no text

⧼Importnotext⧽

importsuccess
Talk

Import succeeded!

ආයාත කිරීම අවසානයි!

importtext
Talk

Please export the file from the source wiki using the Special:Export utility, save it to your disk and upload it here.

කරුණාකර නිර්යාත උපයුක්තය භාවිත කරමින් මූලාශ්‍ර විකිය මගින් ගොනුව නිර්යාත කරන්න . එය ඔබේ පරිගණකයෙහි සුරක්ෂිත කොට මෙතැනට උඩුගත කරන්න.

infobox
Talk

Click a button to get an example text

⧼Infobox⧽

infobox_alert
Talk

Please enter the text you want to be formatted.\n It will be shown in the infobox for copy and pasting.\nExample:\n$1\nwill become:\n$2

⧼Infobox_alert⧽

internalerror
Talk

Internal error

අභ්‍යන්තර දෝෂය

intl
Talk

Interlanguage links

⧼Intl⧽

ip_range_invalid
Talk

Invalid IP range.

අනීතික අන්තර්ජාල ලිපින පරාසයකි.

ipaddress
Talk

IP Address/username

⧼Ipaddress⧽

ipb_expiry_invalid
Talk

Expiry time invalid.

කල්ඉකුත්වීමේ වේලාව වලංගු නැත.

ipbexpiry
Talk

Expiry

⧼Ipbexpiry⧽

ipblocklist
Talk

List of blocked IP addresses and usernames

වාරණය කල පරිශීලකයන්

ipbreason
Talk

Reason

හේතුව:

ipbsubmit
Talk

Block this user

මෙම පරිශීලක වාරණය කරන්න

ipusubmit
Talk

Unblock this address

මෙම වාරණය කිරීම අත්හිටුවන්න

ipusuccess
Talk

"$1" unblocked

⧼Ipusuccess⧽

isbn
Talk

ISBN

⧼Isbn⧽

isredirect
Talk

redirect page

පිටුව යළි-යොමුකරන්න

italic_sample
Talk

Italic text

⧼Italic_sample⧽

italic_tip
Talk

Italic text

⧼Italic_tip⧽

iteminvalidname
Talk

Problem with item '$1', invalid name...

⧼Iteminvalidname⧽

largefile
Talk

It is recommended that images not exceed 100k in size.

⧼Largefile⧽

last
Talk

last

පෙර

lastmodified
Talk

This page was last modified $1.

⧼Lastmodified⧽

lastmodifiedby
Talk

This page was last modified $1 by $2.

⧼Lastmodifiedby⧽

lineno
Talk

Line $1:

$1 පේළිය:

link_sample
Talk

Link title

⧼Link_sample⧽

link_tip
Talk

Internal link

⧼Link_tip⧽

linklistsub
Talk

(List of links)

⧼Linklistsub⧽

linkshere
Talk

The following pages link to here:

ඉදිරියෙහි දැක්වෙන පිටු, $2 වෙත සබැඳෙයි:

linkstoimage
Talk

The following pages link to this image:

පහත දැක්වෙන පිටුව විසින් මෙම ගොනුව භාවිතා කෙරෙයි:

linktrail
Talk

/^([a-z]+)(.*)$/sD

⧼Linktrail⧽

listform
Talk

list

⧼Listform⧽

listusers
Talk

User list

පරිශීලක ලැයිස්තුව

loadhist
Talk

Loading page history

⧼Loadhist⧽

loadingrev
Talk

loading revision for diff

⧼Loadingrev⧽

localtime
Talk

Local time display

ප්‍රාදේශීය වේලාව:

lockbtn
Talk

Lock database

දත්ත-ගබඩාව අවුරන්න

lockconfirm
Talk

Yes, I really want to lock the database.

ඔව්, මා හට ඇත්ත වශයෙන් ඇවැසි වන්නේ දත්ත-සංචිතය අවහිර කිරීමටයි.

lockdb
Talk

Lock database

දත්ත සංචිතය අගුළුලන්න

lockdbsuccesssub
Talk

Database lock succeeded

දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම සාර්ථක විය

lockdbsuccesstext
Talk

The database has been locked. <br />Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

දත්ත-ගබඩාව අවුරා ඇත.
ඔබගේ නඩත්තු කටයුතු අවසන් වූ විට ඇවුරුම ඉවත් කෙරුමට සිහි තබා ගන්න.

lockdbtext
Talk

Locking the database will suspend the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

පිටු සංස්කරණය, ඔවුන්ගේ අභිරුචි වෙනස් කිරීම, ඔවුන්ගේ මුර-ලැයිස්තු වෙනස් කිරීම, හා දත්ත-ගබඩාව වෙනස් කිරීම ඔස්සේ සිදු කල යුතුවූ වෙනත් දේවල් සිදු කිරීමට සියළු පරිශීලකයන් හට ඇති හැකියාව, දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම මගින් අත්හිටුවීමකට ලක් වේ. ‍ඔබගේ අභිමතාර්ථය මෙයමැයිද, ඔබගේ නඩත්තු කටයුතු අවසන් වූ විට දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම ඉවත් කරන බවද සනාථ කරන්න.

locknoconfirm
Talk

You did not check the confirmation box.

තහවුරුකිරීමේ කොටුව ඔබ විසින් තෝරාගෙන නොමැත.

login
Talk

Log in

පිවිසෙන්න

loginend
Talk

&nbsp;

⧼Loginend⧽

loginerror
Talk

Login error

පිවිසීමේ දෝෂයකි

loginpagetitle
Talk

User login

⧼Loginpagetitle⧽

loginproblem
Talk

<b>There has been a problem with your login.</b><br />Try again!

⧼Loginproblem⧽

loginprompt
Talk

You must have cookies enabled to log in to Wiktionary.

loginreqtext
Talk

You must [[special:Userlogin|login]] to view other pages.

⧼Loginreqtext⧽

loginreqtitle
Talk

Login Required

ප්‍රවිෂ්ට වී සිටීම අවශ්‍යයි

loginsuccess
Talk

You are now logged in to Wiktionary as "$1".

දැන් ඔබ , "$1" ලෙස, Wiktionary වෙත පිවිස සිටී.

loginsuccesstitle
Talk

Login successful

ප්‍රවිෂ්ට වී ඇත

logout
Talk

Log out

නික්මීම

logouttext
Talk

You are now logged out. You can continue to use Wiktionary anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache

ඔබ දැන් ගිණුමෙන් නික්මී ඇත.

ඔබගේ බ්‍රවුසරයෙහි පූර්වාපේක්‍ෂී සංචිතය (කෑෂය) පිරිසිදුකරන තෙක්, සමහරක් පිටු විසින් ඔබ තවදුරටත් පිවිසී ඇති බවක් දිගටම පෙන්නුම් කිරීමට ඉඩ ඇත.

logouttitle
Talk

User logout

⧼Logouttitle⧽

lonelypages
Talk

Orphaned pages

හුදෙකලා පිටු

longpages
Talk

Long pages

දිගු පිටු

longpagewarning
Talk

WARNING: This page is $1 kilobytes long; some browsers may have problems editing pages approaching or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.

⧼Longpagewarning⧽

mailerror
Talk

Error sending mail: $1

තැපෑල යැවීමේදී වූ දෝෂය: $1

mailmypassword
Talk

Mail me a new password

මුරපදය ප්‍රත්‍යාරම්භ කරන්න

mailnologin
Talk

No send address

යායුතු ලිපිනය නොමැත

mailnologintext
Talk

You must be <a href="{{localurl:Special:Userlogin">logged in</a> and have a valid e-mail address in your <a href="/wiki/Special:Preferences">preferences</a> to send e-mail to other users.

අනෙකුත් පරිශීලකයන්හට විද්‍යුත්-තැපැල් යැවුමට පෙරාතුව, ඔබ ප්‍රවිෂ්ට වී, ඔබගේ අභිරුචියන්හි නීතික විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනයක් සඳහන් කර තිබිය යුතුය.

mainpage
Talk

Main Page

වික්ෂනරි:මුල් පිටුව

mainpagedocfooter
Talk

Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface] and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.

⧼Mainpagedocfooter⧽

mainpagetext
Talk

Wiki software successfully installed.

⧼Mainpagetext⧽

maintenance
Talk

Maintenance page

⧼Maintenance⧽

maintenancebacklink
Talk

Back to Maintenance Page

⧼Maintenancebacklink⧽

maintnancepagetext
Talk

This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)

⧼Maintnancepagetext⧽

makesysop
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysop⧽

makesysopfail
Talk

<b>User "$1" could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Makesysopfail⧽

makesysopname
Talk

Name of the user:

⧼Makesysopname⧽

makesysopok
Talk

<b>User "$1" is now a sysop</b>

⧼Makesysopok⧽

makesysopsubmit
Talk

Make this user into a sysop

⧼Makesysopsubmit⧽

makesysoptext
Talk

This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

⧼Makesysoptext⧽

makesysoptitle
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysoptitle⧽

matchtotals
Talk

The query "$1" matched $2 page titles and the text of $3 pages.

⧼Matchtotals⧽

math
Talk

Rendering math

⧼Math⧽

math_bad_output
Talk

Can't write to or create math output directory

⧼Math_bad_output⧽

math_bad_tmpdir
Talk

Can't write to or create math temp directory

⧼Math_bad_tmpdir⧽

math_failure
Talk

Failed to parse

ව්‍යාකරණ විග්‍රහය අසමත් විය

math_image_error
Talk

PNG conversion failed; check for correct installation of latex, dvips, gs, and convert

⧼Math_image_error⧽

math_lexing_error
Talk

lexing error

⧼Math_lexing_error⧽

math_notexvc
Talk

Missing texvc executable; please see math/README to configure.

⧼Math_notexvc⧽

math_sample
Talk

Insert formula here

⧼Math_sample⧽

math_syntax_error
Talk

syntax error

කාරක-රීති දෝෂය

math_tip
Talk

Mathematical formula (LaTeX)

⧼Math_tip⧽

math_unknown_error
Talk

unknown error

හඳුනා නොගත් දෝෂය

math_unknown_function
Talk

unknown function

නොදන්නා ශ්‍රිතය '$1'

media_sample
Talk

Example.mp3

⧼Media_sample⧽

media_tip
Talk

Media file link

⧼Media_tip⧽

minlength
Talk

Image names must be at least three letters.

⧼Minlength⧽

minoredit
Talk

This is a minor edit

මෙය සුළු සංස්කරණයකි

minoreditletter
Talk

M

සුළු

mispeelings
Talk

Pages with misspellings

⧼Mispeelings⧽

mispeelingspage
Talk

List of common misspellings

⧼Mispeelingspage⧽

mispeelingstext
Talk

The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).

⧼Mispeelingstext⧽

missingarticle
Talk

The database did not find the text of a page that it should have found, named "$1".

<p>This is usually caused by following an outdated diff or history link to a page that has been deleted.

<p>If this is not the case, you may have found a bug in the software. Please report this to an administrator, making note of the URL.

⧼Missingarticle⧽

missingimage
Talk

<b>Missing image</b><br /><i>$1</i>

⧼Missingimage⧽

missinglanguagelinks
Talk

Missing Language Links

⧼Missinglanguagelinks⧽

missinglanguagelinksbutton
Talk

Find missing language links for

⧼Missinglanguagelinksbutton⧽

missinglanguagelinkstext
Talk

These pages do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.

⧼Missinglanguagelinkstext⧽

moredotdotdot
Talk

More...

තවත්...

move
Talk

Move

ගෙනයන්න

movearticle
Talk

Move page

⧼Movearticle⧽

movedto
Talk

moved to

⧼Movedto⧽

movenologin
Talk

Not logged in

⧼Movenologin⧽

movenologintext
Talk

You must be a registered user and <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to move a page.

පිටුවක් ගෙනයෑමට පෙර, ඔබ ලේඛනගත පරිශීලකයෙකු වී ප්‍රවිෂ්ට වී සිටිය යුතුය.

movepage
Talk

Move page

⧼Movepage⧽

movepagebtn
Talk

Move page

පිටුව ගෙනයන්න

movepagetalktext
Talk

The associated talk page, if any, will be automatically moved along with it '''unless:'''

 • You are moving the page across namespaces,
 • A non-empty talk page already exists under the new name, or
 • You uncheck the box below.

In those cases, you will have to move or merge the page manually if desired.

එය සමග ආශ්‍රිත සාකච්ඡා පිටුව ස්වයංක්‍රීය ලෙස ගෙනයාම වළක්වන වැළැහීම්:

 • නව පිටු නාමය යටතේ, හිස්-නොවන සාකච්ඡා පිටුවක් දැනටමත් පැවැතීම, හෝ
 • පහත කොටුව ඔබ විසින් නොතේරූ නිසාවෙන්.

මෙවන් අවස්ථා වලදී, අවශ්‍යතාවය පැන නගී නම්, හස්තීය ලෙස ගෙන යාම හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ සිදු කිරීමට ඔබ හට සිදුවේ.

movepagetext
Talk

Using the form below will rename a page, moving all of its history to the new name. The old title will become a redirect page to the new title. Links to the old page title will not be changed; be sure to [[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects. You are responsible for making sure that links continue to point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no past edit history. This means that you can rename a page back to where it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite an existing page.

<b>WARNING!</b> This can be a drastic and unexpected change for a popular page; please be sure you understand the consequences of this before proceeding.

පහත ආකෘතිය භාවිතා කිරීමෙන්, එහි සියළු ඉතිහාසය නව නාමයට අනුයුක්ත කරමින්, පිටුවක නම-වෙනස් කිරීම සිදුවේ. නව නාමය වෙත යළි-යොමු පිටුවක් බවට පැරැණි නාමය පත් වෙයි. ආදිමය නාමය වෙත ස්වයංක්‍රීයව එල්ල වන යළි-යොමු යාවත්කාලීන කිරීම් ඔබට සිදු කල හැක. එසේ සිදු කිරීමට ඔබ නොරිසි නම්, ද්විත්ව හෝ භින්න යළි-යොමු වීම් පරික්ෂා කර බැලීමට යුහුසුළු වන්න. නියමිත යොමු කරා සබැඳියන් දිගටම එල්ල වන බව සහතික කිරීම ඔබගේ වගකීමකි.

නව නාමය සහිත පිටුවක් දැනටමත් තිබේ නම්, එය හිස් නම් හෝ යළි-යොමුවක් හා එහි පූර්ව සංස්කරණ ඉතිහාසයක් නොමැති නම් මිස, පිටුව ගෙනයෑම සිදු නොකරන' බව සලකන්න. මෙහි අරුත වන්නේ, ඔබ විසින් අත්වැරැද්දක් සිදුවුනි නම්, නම වෙනස් කල යම් පිටුවක නම ‍වෙනස් කිරීමට පැවැති පිටුවට ආපසු නම වෙනස් කල හැකි බවත්, එනමුදු දැනට පවතින පිටුවක් අධිලිවීමකට ලක් කිරීම සිදු කල නොහැකි බවත්ය.

අවවාදයයි! මෙම වෙනස ජනප්‍රිය පිටුවකට උග්‍ර හා අනපේක්‍ෂිත වෙනස්කමක් විය හැක; බිඳක් නැවැතී මෙහි ප්‍රතිවිපාක සිතාබලන්න.

movetalk
Talk

Move "talk" page as well, if applicable.

ආශ්‍රිත සාකච්ඡා පිටුව ගෙන යන්න

movethispage
Talk

Move this page

මෙම පිටුව ගෙන යන්න

mycontris
Talk

My contributions

දායකත්ව

mypage
Talk

My page

පිටුව

mytalk
Talk

My talk

කතාබහ

navigation
Talk

Navigation

යාත්‍රණය

nbytes
Talk

$1 bytes

එක් බයිටයක්

nchanges
Talk

$1 changes

$1 වෙනස්වීම

newarticle
Talk

(New)

(නව)

newarticletext
Talk

You've followed a link to a page that doesn't exist yet. To create the page, start typing in the box below (see the [[Wiktionary:Help|help page]] for more info). If you are here by mistake, just click your browser's '''back''' button.

බැඳියක් ඔස්සේ පැමිණ ඔබ පිවිස ඇත්තේ දැනට නොපවතින පිටුවකටයි. මෙම ලිපිය තැනීමට අවශ්‍ය නම්, පහත ඇති කොටුව තුල අකුරු ලිවීම අරඹන්න (වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා [$1 උදවු පිටුව] බලන්න). ඔබ මෙහි පිවිස ඇත්තේ අත්වැරැද්දකින් නම්, ඔබගේ ගවේෂකයෙහි ආපසු බොත්තම ඔබන්න.

newmessages
Talk

You have $1.

⧼Newmessages⧽

newmessageslink
Talk

new messages

⧼Newmessageslink⧽

newpage
Talk

New page

නව පිටුව

newpageletter
Talk

N

නව

newpages
Talk

New pages

අලුත් පිටු

newpassword
Talk

New password

නව මුර-පදය:

newtitle
Talk

To new title

නව පිටු නාමය:

newusersonly
Talk

(new users only)

⧼Newusersonly⧽

next
Talk

next

මීලඟ

nextn
Talk

next $1

ඊළඟ $1

nlinks
Talk

$1 links

එක් සබැඳියකි

noaffirmation
Talk

You must affirm that your upload does not violate any copyrights.

⧼Noaffirmation⧽

noarticletext
Talk

(There is currently no text in this page)

දැනට මේ පිටුවේ කිසිම පෙළක් නැහැ. අනෙකුත් පිටුවල මෙම පිටු ශීර්ෂය සඳහා ගවේශනය කිරීම හෝ, අදාළ ලඝු-සටහන් සඳහා ගවේෂණය කිරීම, හෝ මෙම පිටුව සංස්කරණය කිරීම හෝ ඔබට සිදු කල හැක.

noblockreason
Talk

You must supply a reason for the block.

⧼Noblockreason⧽

noconnect
Talk

Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server.

⧼Noconnect⧽

nocontribs
Talk

No changes were found matching these criteria.

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

nocookieslogin
Talk

Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

පරිශීලකයන් ප්‍රවිෂ්ට කර ගැනීම සඳහා, Wiktionary විසින් කුකී භාවිතා කරනු ලැබේ. ඔබ විසින් කුකී අක්‍රීය නොට ඇත. කරුණාකර, ඒවා සක්‍රීය කොට, නැවත උත්සාහ ‍කරන්න.

nocookiesnew
Talk

The user account was created, but you are not logged in. Wiktionary uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

පරිශීලක ගිණුම තනා ඇති නමුදු, ඔබ ප්‍රවිසී නැත. පරිශීලකයන් ප්‍රවිෂ්ට කර ගැනීම සඳහා, Wiktionary විසින් කුකී භාවිතා කරයි. ඔබ විසින් කුකී අක්‍රීය කර ඇත. කරුණාකර ඒවා සක්‍රීය කොට, ඔබගේ නව පරිශීලක-නාමය හා මුරපදය ඇසුරෙන් පිවිසෙන්න.

nocreativecommons
Talk

Creative Commons RDF metadata disabled for this server.

⧼Nocreativecommons⧽

nodb
Talk

Could not select database $1

⧼Nodb⧽

nodublincore
Talk

Dublin Core RDF metadata disabled for this server.

⧼Nodublincore⧽

noemail
Talk

There is no e-mail address recorded for user "$1".

පරිශීලක "$1" සඳහා විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනයක් සටහන් වී නොමැත.

noemailtext
Talk

This user has not specified a valid e-mail address, or has chosen not to receive e-mail from other users.

මෙම පරිශීලකයා නීතික විද්‍යුත්-තැපැල් ලිපිනයක් සඳහන් කර නැත.

noemailtitle
Talk

No e-mail address

විද්‍යුත්-ලිපිනයක් නොමැත

nogomatch
Talk

No page with this exact title exists, trying full text search.

⧼Nogomatch⧽

nohistory
Talk

There is no edit history for this page.

මෙම පිටුව සඳහා සංස්කරණ ඉතිහාසයක් නොමැත.

nolinkshere
Talk

No pages link to here.

$2 වෙත කිසිදු පිටුවක් සබැඳී නොමැත.

nolinkstoimage
Talk

There are no pages that link to this image.

මෙම ගොනුව භාවිතා කරන නිසිදු පිටුවක් නොමැත.

noname
Talk

You have not specified a valid user name.

වලංගු පරිශීලක-නාමයක් සඳහන් කිරීමට ඔබ අසමත් වී ඇත.

nonefound
Talk

<strong>Note</strong>: unsuccessful searches are often caused by searching for common words like "have" and "from", which are not indexed, or by specifying more than one search term (only pages containing all of the search terms will appear in the result).

⧼Nonefound⧽

nospecialpagetext
Talk

You have requested a special page that is not recognized by the wiki.

ඔබ අයැද ඇත්තේ අනීතික විශේෂ පිටුවකි.

වලංගු විශේෂ පිටු දැක්වෙන ලැයිස්තුවක් විශේෂ පිටුහිදී ඔබහට සම්භ වනු ඇත.

nosuchaction
Talk

No such action

මෙනමින් කාර්යයක් නොමැත

nosuchactiontext
Talk

The action specified by the URL is not recognized by the wiki

URL (කලාප ලිපිනය) විසින් හුවා දක්වා ඇත්තේ වලංගු නොවූ කාර්යයකි. ඔබ සමහරවිට URL (කලාප ලිපිනය) අකුරු වරදවා සටහන් කර ඇත, නැතහොත් වැරදි සබැඳුමක් ඔස්සේ පැමිණ ඇත. මෙය සමහරවිට Wiktionary විසින් භාවිතා කරන මෘදුකාංගයන්හි bugදෝෂයක් පිළිඹිබු කරන්නක්ද විය හැක.

nosuchspecialpage
Talk

No such special page

මෙම නමැති විශේෂ පිටුවක් නොමැත

nosuchuser
Talk

There is no user by the name "$1". Check your spelling, or use the form below to create a new user account.

"$1" යන නමැති පරිශීලකයෙකු නොමැත. පරිශීලක නාමයන්හි මහාප්‍රාණ ආදිය සැලකේ (case sensitive). ඔබගේ අක්ෂර-වින්‍යාසය පිරික්සා බැලීම හෝ, නව ගිණුමක් තැනීම හෝ සිදුකරන්න.

notacceptable
Talk

The wiki server can't provide data in a format your client can read.

⧼Notacceptable⧽

notanarticle
Talk

Not a content page

අන්තර්ගත පිටුවක් නොවේ

notargettext
Talk

You have not specified a target page or user to perform this function on.

මෙම ශ්‍රිතය ක්‍රියාත්මකකිරීමට යොදවනු වස් අන්ත පිටුවක් ඔබ විසින් හුවා දක්වා නොමැත.

notargettitle
Talk

No target

ඉලක්කයක් නොමැත

note
Talk

<strong>Note:</strong>

සටහන:

notextmatches
Talk

No page text matches

පිටු පෙළ කිසිවක් නොගැළපෙයි

notitlematches
Talk

No page title matches

⧼Notitlematches⧽

notloggedin
Talk

Not logged in

ප්‍රවිසී නැත

nowatchlist
Talk

You have no items on your watchlist.

ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුවේ කිසිදු අයිතමයක් නොමැත.

nowiki_sample
Talk

Insert non-formatted text here

⧼Nowiki_sample⧽

nowiki_tip
Talk

Ignore wiki formatting

⧼Nowiki_tip⧽

nstab-category
Talk

Category

ප්‍රවර්ගය

nstab-help
Talk

Help

උදවු පිටුව

nstab-image
Talk

Image

ගොනුව

nstab-main
Talk

Article

පිටුව

nstab-media
Talk

Media

මාධ්‍ය පිටුව

nstab-mediawiki
Talk

Message

පණිවුඩය

nstab-special
Talk

Special

විශේෂ පිටුව

nstab-template
Talk

Template

සැකිල්ල

nstab-user
Talk

User page

පරිශීලක පිටුව

nstab-wp
Talk

About

⧼Nstab-wp⧽

nviews
Talk

$1 views

⧼Nviews⧽

ok
Talk

OK

හරි

oldpassword
Talk

Old password

පැරැණි මුර-පදය:

orig
Talk

orig

⧼Orig⧽

orphans
Talk

Orphaned pages

⧼Orphans⧽

othercontribs
Talk

Based on work by $1.

$1ගේ කෘතිය මත පදනම් විය.

otherlanguages
Talk

Other languages

වෙන භාෂාවලින්

pagemovedsub
Talk

Move succeeded

ගෙනයාම සාර්ථකයි

pagemovedtext
Talk

Page "[[$1]]" moved to "[[$2]]".

⧼Pagemovedtext⧽

pagetitle
Talk

$1 - Wiktionary

$1 - Wiktionary

passwordremindertext
Talk

Someone (probably you, from IP address $1) requested that we send you a new Wiktionary login password. The password for user "$2" is now "$3". You should log in and change your password now.

යම් අයෙකු ($1 අන්තර්ජාල ලිපිනය තුලින් සමහර විට ඔබ) විසින් Wiktionary ($4)සඳහා නව මුර-පදයක් ඉල්ලා සිට ඇත. පරිශීලක "$2" වෙනුවෙන් තාවකාලික මුර-පදයක් තනා "$3" බවට නියම කර ඇත. මෙය ඔබගේ අභිලාශය වූයේ නම් ඔබ විසින් ළහිළහියේ ප්‍රවිෂ්ට වී, නව මුර-පදයක් තෝරා ගත යුතුව ඇත.ඔබගේ තාවකාලික මුරපදය එක් දිනකින්කල් ඉකුත්වනු ඇත.

වෙන යම් අයෙකු විසින් මෙම ආයාචනය සිදු කර ඇත්නම් හෝ ඔබ හට ඔබගේ මුර-පදය නැවත සිහිවුනි නම් හා එබැවින් එය වෙනස් කිරීම තවදුරටත් ඔබගේ අභිලාෂය නොවේ නම් මෙම පණිවුඩය නොසලකාහරිමින් ඔබගේ පැරැණි මුර-පදය දිගටම භාවිතා කරන්න.

passwordremindertitle
Talk

Password reminder from Wiktionary

Wiktionary සඳහා නව තාවකාලික මුර-පදය

passwordsent
Talk

A new password has been sent to the e-mail address registered for "$1". Please log in again after you receive it.

"$1" වෙනුවෙන් ලේඛනගත කර ඇති විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට නව මුර පදයක් යවා ඇත.

ඔබට එය ලැබුනු පසු නැවත ප්‍රවිෂ්ට වන්න.

perfcached
Talk

The following data is cached and may not be completely up to date:

පහත දැක්වෙන දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂිතව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) බැවින් ඒවා යවත්කාලීන නොවීමට ඉඩ ඇත. එක් ප්‍රතිඵලයකට උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂිතව සංචිත කෙරී ඇත.

perfdisabled
Talk

Sorry! This feature has been temporarily disabled because it slows the database down to the point that no one can use the wiki.

⧼Perfdisabled⧽

perfdisabledsub
Talk

Here's a saved copy from $1:

⧼Perfdisabledsub⧽

personaltools
Talk

Personal tools

පුද්ගලික මෙවලම්

popularpages
Talk

Popular pages

⧼Popularpages⧽

portal
Talk

Community portal

ප්‍රජා ද්වාරය

portal-url
Talk

Wiktionary:Community Portal

Project:ප්‍රජා ද්වාරය

postcomment
Talk

Post a comment

⧼Postcomment⧽

poweredby
Talk

Wiktionary is powered by [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki], an open source wiki engine.

⧼Poweredby⧽

powersearch
Talk

Search

⧼Powersearch⧽

powersearchtext
Talk

Search in namespaces :<br /> $1<br /> $2 List redirects &nbsp; Search for $3 $9

⧼Powersearchtext⧽

preferences
Talk

Preferences

අභිරුචි

prefs-help-userdata
Talk

 • <strong>Real name</strong> (optional): if you choose to provide it this will be used for giving you attribution for your work.<br/>
 • <strong>Email</strong> (optional): Enables people to contact you through the website without you having to reveal your

email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.

⧼Prefs-help-userdata⧽

prefs-misc
Talk

Misc settings

විවිධ

prefs-personal
Talk

User data

පරිශීලක පැතිකඩ

prefs-rc
Talk

Recent changes and stub display

‍නව වෙනස්වීම්

prefslogintext
Talk

You are logged in as "$1". Your internal ID number is $2.

See [[Wiktionary:User preferences help]] for help deciphering the options.

⧼Prefslogintext⧽

prefsnologin
Talk

Not logged in

⧼Prefsnologin⧽

prefsnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to set user preferences.

⧼Prefsnologintext⧽

prefsreset
Talk

Preferences have been reset from storage.

⧼Prefsreset⧽

preview
Talk

Preview

පෙරදසුන

previewconflict
Talk

This preview reflects the text in the upper text editing area as it will appear if you choose to save.

ඔබ විසින් සුරැකීම තෝරාගත්තොත්, ඉහළ පෙළ සංස්කරණ සරියෙහි, පෙළ දර්ශනය විය හැකි අයුර මෙම පෙර-දසුනෙන් ආවර්ජනය වේ.

previewnote
Talk

Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!

මෙය පෙරදසුනක් පමණක් බව සිහිතබාගන්න. ඔබගේ වෙනස්කිරීම් තවමත් සුරැකීමට ලක් කොට නොමැත!

prevn
Talk

previous $1

පෙර $1

printableversion
Talk

Printable version

මුද්‍රිත අනුවාදය

printsubtitle
Talk

(From http://si.wiktionary.org)

⧼Printsubtitle⧽

protect
Talk

Protect

ආරක්‍ෂණය

protectcomment
Talk

Reason for protecting

හේතුව:

protectedarticle
Talk

protected [[$1]]

protected "$1"

protectedpage
Talk

Protected page

ආරක්ෂිත පිටුව

protectedpagewarning
Talk

WARNING: This page has been locked so that only users with sysop privileges can edit it. Be sure you are following the <a href='/w/wiki.phtml/Wiktionary:Protected_page_guidelines'>protected page guidelines</a>.

"'අවවාදයයි: පරිපාලක වරප්‍රසාද හිමි අයට පමණක් සංස්කරණය කලහැකි වන පරිදි මෙම පිටුව අවහිරකර ඇත. පරිශීලනය සඳහා ආසන්නතම සටහන පහත දක්වා ඇත.

protectedtext
Talk

This page has been locked to prevent editing; there are a number of reasons why this may be so, please see [[Wiktionary:Protected page]].

You can view and copy the source of this page:

⧼Protectedtext⧽

protectlogpage
Talk

Protection_log

ආරක්‍ෂණයන් දැක්වෙන සටහන

protectlogtext
Talk

Below is a list of page locks/unlocks. See [[Wiktionary:Protected page]] for more information.

පිටු ඇවුරුම් හා ඇවුරුම් අවලංගු කිරීම් ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ. දැනට ක්‍රියාත්මක වන පිටු ආරක්ෂණයන් ලැයිස්තුවක් සඳහා ආරක්ෂිත පිටු ලැයිස්තුව බලන්න.

protectpage
Talk

Protect page

Protect a page

protectreason
Talk

(give a reason)

⧼Protectreason⧽

protectsub
Talk

(Protecting "$1")

⧼Protectsub⧽

protectthispage
Talk

Protect this page

මෙම පිටුව ආරක්‍ෂණය කරන්න

proxyblocker
Talk

Proxy blocker

ප්‍රතියුක්ත (ප්‍රොක්සි) වාරණකරු

proxyblockreason
Talk

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or tech support and inform them of this serious security problem.

ඔබගේ අන්තර්ජාල ලිපිනය විවෘත ප්‍රතියුක්තයක් (ප්‍රොක්සි) බැවින් එය වාරණය කොට ඇත. ඔබගේ අන්තර්ජාල සේවා ප්‍රතිපාදකයා හෝ තාක්ෂණික අනුග්‍රාහකයා හෝ අමතා මෙම බරපතළ ආරක්ෂණ ගැටළුව ඔවුනට නිරාවරණය කරන්න.

proxyblocksuccess
Talk

Done.

⧼Proxyblocksuccess⧽

qbbrowse
Talk

Browse

පිරික්සන්න

qbedit
Talk

Edit

සංස්කරණය

qbfind
Talk

Find

සොයන්න

qbmyoptions
Talk

My pages

මගේ පිටු

qbpageinfo
Talk

Context

⧼Qbpageinfo⧽

qbpageoptions
Talk

This page

මෙම පිටුව

qbsettings
Talk

Quickbar settings

⧼Qbsettings⧽

qbspecialpages
Talk

Special pages

⧼Qbspecialpages⧽

querybtn
Talk

Submit query

⧼Querybtn⧽

querysuccessful
Talk

Query successful

⧼Querysuccessful⧽

randompage
Talk

Random page

අහඹු පිටුව

range_block_disabled
Talk

The sysop ability to create range blocks is disabled.

පරාස වාරණයන් සිදුකිරීමට පරිපාලක වරුන්ට ඇති හැකියාව අක්‍රීය කරන ලදි.

rchide
Talk

in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.

⧼Rchide⧽

rclinks
Talk

Show last $1 changes in last $2 days<br />$3

අවසන් දින $2 තුලදී සිදුවී ඇති අවසන් වෙනස්වීම් $1 පෙන්නුම් කරන්න

rclistfrom
Talk

Show new changes starting from $1

$3 $2 සිට බලපැවැත්වෙන මෑත වෙනස්වීම් පෙන්වන්න

rcliu
Talk

$1 edits from logged in users

⧼Rcliu⧽

rcloaderr
Talk

Loading recent changes

⧼Rcloaderr⧽

rclsub
Talk

(to pages linked from "$1")

⧼Rclsub⧽

rcnote
Talk

Below are the last <strong>$1</strong> changes in last <strong>$2</strong> days.

⧼Rcnote⧽

rcnotefrom
Talk

Below are the changes since <b>$2</b> (up to <b>$1</b> shown).

වෙනස්කම න් පසු සිදුවී ඇති $3, $4 මෙහි පහත දැක්වේ ($1 ක ප්‍රමාණයක උපරිමයක් පෙන්වා ඇත).

readonly
Talk

Database locked

දත්තසංචිතය අගුළුලා ඇත

readonlytext
Talk

The database is currently locked to new entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal. The administrator who locked it offered this explanation: <p>$1

බොහෝ විට චර්යානුගත නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන්, දත්ත-ගබඩාව වෙත නව ප්‍රවේශනයන් හා එය අරභයා අනෙකුත් වෙනස් කිරීම්, දැනට අහුරා ඇති අතර, ඉහත කටයුතු නිම වීමෙන් අනතුරුව තත්ත්වය සාමාන්‍ය කෙරෙනු ඇත.

එය ඇවුරූ පරිපාලක වරයා මෙම පැහැදිලි කිරීම ලබා දුනි: $1

readonlywarning
Talk

WARNING: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to save your edits right now. You may wish to cut-n-paste the text into a text file and save it for later.

අවවාදයයි: නඩත්තු කටයුතු සඳහා දත්ත-සංචිතය අවහිරකර ඇති බැවින් ඔබගේ සංස්කරණයන් දැන්මම සුරැකීමට ඔබ හට නොහැක. ඔබ තුටු නම්, පිටපත් කර -පසුව-ඇලවීමක් (copy-n-paste) මගින් පෙළ වෙනත් පෙළ ගොනුවකට නංවා පසුව සුරැකීමට හැක.

එය ඇවුරූ පරිපාලක විසින් ඒ සඳහා දී ඇති පැහැදිලි කිරීම මෙසේය: $1

recentchanges
Talk

Recent changes

‍නව වෙනස්වීම්

recentchangescount
Talk

Number of titles in recent changes

පෙරනිමියෙන් පෙන්විය යුතු සංස්කරණ ගණන:

recentchangeslinked
Talk

Related changes

සහසම්බන්ධිත වෙනස්වීම්

recentchangestext
Talk

Track the most recent changes to the wiki on this page.

අභියාචනයන්

පරිපාලකවරු - හුදකලා පිටු

උපයුක්තතා

අළුත් පිටු - නිර්නාමික දායකත්වය

විශේෂ පිටු

සංඛ්‍යාන දත්ත - මගේ මුර-ලැයිස්තුව

redirectedfrom
Talk

(Redirected from $1)

($1 වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

remembermypassword
Talk

Remember my password across sessions.

⧼Remembermypassword⧽

removechecked
Talk

Remove checked items from watchlist

⧼Removechecked⧽

removedwatch
Talk

Removed from watchlist

⧼Removedwatch⧽

removedwatchtext
Talk

The page "$1" has been removed from your watchlist.

මෙම "$1" පිටුව ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරන ලදි.

removingchecked
Talk

Removing requested items from watchlist...

⧼Removingchecked⧽

resetprefs
Talk

Reset preferences

⧼Resetprefs⧽

restorelink
Talk

$1 deleted edits

මකා දමනු ලැබූ එක් සංස්කරණයක්

resultsperpage
Talk

Hits to show per page

⧼Resultsperpage⧽

retrievedfrom
Talk

Retrieved from "$1"

"$1" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

returnto
Talk

Return to $1.

$1 වෙත නැවත යන්න.

retypenew
Talk

Retype new password

නව මුර-පදය නැවත ඇතුළු කරන්න:

reupload
Talk

Re-upload

⧼Reupload⧽

reuploaddesc
Talk

Return to the upload form.

උඩුගත කිරීම අත්හැරදමා උඩුගත කිරීම් ආකෘති පත්‍රය වෙත යන්න

reverted
Talk

Reverted to earlier revision

පෙර සංශෝධනය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි

revertimg
Talk

rev

⧼Revertimg⧽

revertpage
Talk

Reverted edit of $2, changed back to last version by $1

$2 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් $1 ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි

revhistory
Talk

Revision history

⧼Revhistory⧽

revisionasof
Talk

Revision as of $1

$1 තෙක් සංශෝධනය

revnotfound
Talk

Revision not found

⧼Revnotfound⧽

revnotfoundtext
Talk

The old revision of the page you asked for could not be found. Please check the URL you used to access this page.

⧼Revnotfoundtext⧽

rfcurl
Talk

http://www.faqs.org/rfcs/rfc$1.html

https://tools.ietf.org/html/rfc$1

rights
Talk

Rights:

⧼Rights⧽

rollback
Talk

Roll back edits

සංස්කරණයන් පුනරාවර්තනය කරන්න

rollback_short
Talk

Rollback

⧼Rollback_short⧽

rollbackfailed
Talk

Rollback failed

පුනරාවර්තනය අසාර්ථකයි

rollbacklink
Talk

rollback

පසුපෙරළුම

rows
Talk

Rows

⧼Rows⧽

savearticle
Talk

Save page

පිටුව සුරකින්න

savedprefs
Talk

Your preferences have been saved.

අභිරුචීන් සුරැකිනි.

savefile
Talk

Save file

ගොනුව සුරකින්න

saveprefs
Talk

Save preferences

සුරැකුම

search
Talk

Search

හොයන්න

searchdisabled
Talk

<p>Sorry! Full text search has been disabled temporarily, for performance reasons. In the meantime, you can use the Google search below, which may be out of date.</p>

Wiktionary ගවේෂණය අක්‍රීය කොට ඇත. මේ අතරතුර ඔබ හට ගූගල් ඔස්සේ ගවේෂණය කල හැක. Wiktionary අන්තර්ගතය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සූචි යල් පැන ගොස් ඇතිවා විය හැකි බව සටහන් කර ගන්න.

searchhelppage
Talk

Wiktionary:Searching

⧼Searchhelppage⧽

searchingwikipedia
Talk

Searching Wiktionary

⧼Searchingwikipedia⧽

searchquery
Talk

For query "$1"

⧼Searchquery⧽

searchresults
Talk

Search results

සෙවුම් ප්‍රතිඵල

searchresultshead
Talk

Search result settings

ගවේෂණය

searchresulttext
Talk

For more information about searching Wiktionary, see $1.

⧼Searchresulttext⧽

sectionedit
Talk

(section)

⧼Sectionedit⧽

selectnewerversionfordiff
Talk

Select a newer version for comparison

⧼Selectnewerversionfordiff⧽

selectolderversionfordiff
Talk

Select an older version for comparison

⧼Selectolderversionfordiff⧽

selectonly
Talk

Only read-only queries are allowed.

⧼Selectonly⧽

selflinks
Talk

Pages with Self Links

⧼Selflinks⧽

selflinkstext
Talk

The following pages contain a link to themselves, which they should not.

⧼Selflinkstext⧽

seriousxhtmlerrors
Talk

There were serious xhtml markup errors detected by tidy.

⧼Seriousxhtmlerrors⧽

servertime
Talk

Server time is now

සේවාදායකයේ වේලාව:

set_rights_fail
Talk

<b>User rights for "$1" could not be set. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Set_rights_fail⧽

set_user_rights
Talk

Set user rights

⧼Set_user_rights⧽

setbureaucratflag
Talk

Set bureaucrat flag

⧼Setbureaucratflag⧽

shortpages
Talk

Short pages

කෙටි පිටු

show
Talk

show

පෙන්වන්න

showhideminor
Talk

$1 minor edits | $2 bots | $3 logged in users

⧼Showhideminor⧽

showingresults
Talk

Showing below <b>$1</b> results starting with #<b>$2</b>.

 1. $2 ගෙන් ආරම්භ කොට, ප්‍රතිඵල 1 ක් දක්වා පහත පෙන්වා ඇත.

showingresultsnum
Talk

Showing below <b>$3</b> results starting with #<b>$2</b>.

⧼Showingresultsnum⧽

showlast
Talk

Show last $1 images sorted $2.

⧼Showlast⧽

showpreview
Talk

Show preview

පෙරදසුන පෙන්වන්න

showtoc
Talk

show

පෙන්වන්න

sig_tip
Talk

Your signature with timestamp

⧼Sig_tip⧽

sitestats
Talk

Site statistics

⧼Sitestats⧽

sitestatstext
Talk

There are '''$1''' total pages in the database. This includes "talk" pages, pages about Wiktionary, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as content pages. Excluding those, there are '''$2''' pages that are probably legitimate content pages.

There have been a total of '''$3''' page views, and '''$4''' page edits since the wiki was setup. That comes to '''$5''' average edits per page, and '''$6''' views per edit.

⧼Sitestatstext⧽

sitesubtitle
Talk

The Free Encyclopedia

sitesupport
Talk

Donations

පරිත්‍යාග

sitetitle
Talk

Wiktionary

Wiktionary

siteuser
Talk

Wiktionary user $1

Wiktionary පරිශීලක $1

siteusers
Talk

Wiktionary user(s) $1

Wiktionary පරිශීලකයා $1

skin
Talk

Skin

⧼Skin⧽

spamprotectiontext
Talk

The page you wanted to save was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to an external site.

You might want to check the following regular expression for patterns that are currently blocked:

ඔබ හට සුරැකීමට අවශ්‍ය පිටුව අයාචිත-තැපැල් පෙරහන විසින් වාරණය කෙරිණි. මෙය බොහෝදුරට අපලේඛිත බාහිර අඩවියක් වෙත වූ සබැඳියක් හේතුවෙන් සිදුවන්නට ඇත.

spamprotectiontitle
Talk

Spam protection filter

අයාචිත-තැපෑලෙන් රැකවරණය සපයන පෙරහන

specialpage
Talk

Special Page

විශේෂ පිටුව

specialpages
Talk

Special pages

විශේෂ පිටු

spheading
Talk

Special pages for all users

⧼Spheading⧽

sqlislogged
Talk

Please note that all queries are logged.

⧼Sqlislogged⧽

sqlquery
Talk

Enter query

⧼Sqlquery⧽

statistics
Talk

Statistics

සංඛ්‍යාන දත්ත

storedversion
Talk

Stored version

ගබඩාකල අනුවාදය

stubthreshold
Talk

Threshold for stub display

⧼Stubthreshold⧽

subcategories
Talk

Subcategories

උපප්‍රවර්ග

subject
Talk

Subject/headline

විෂයය:

subjectpage
Talk

View subject

⧼Subjectpage⧽

successfulupload
Talk

Successful upload

⧼Successfulupload⧽

summary
Talk

Summary

සාරාංශය:

sysopspheading
Talk

For sysop use only

⧼Sysopspheading⧽

sysoptext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "sysop" status. See $1.

⧼Sysoptext⧽

sysoptitle
Talk

Sysop access required

⧼Sysoptitle⧽

tableform
Talk

table

⧼Tableform⧽

talk
Talk

Discussion

සාකච්ඡාව

talkexists
Talk

The page itself was moved successfully, but the talk page could not be moved because one already exists at the new title. Please merge them manually.

⧼Talkexists⧽

talkpage
Talk

Discuss this page

මෙම පිටුව පිළිබඳ සංවාදයකට එළඹෙන්න

talkpagemoved
Talk

The corresponding talk page was also moved.

⧼Talkpagemoved⧽

talkpagenotmoved
Talk

The corresponding talk page was <strong>not</strong> moved.

⧼Talkpagenotmoved⧽

talkpagetext
Talk

<!-- MediaWiki:talkpagetext -->

textboxsize
Talk

Textbox dimensions

⧼Textboxsize⧽

textmatches
Talk

Page text matches

පිටු පෙළ ගැළපෙයි

thisisdeleted
Talk

View or restore $1?

$1 නැරඹීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍යද?

thumbnail-more
Talk

Enlarge

විශාලනය

timezonelegend
Talk

Time zone

වේලා කලාපය:

timezoneoffset
Talk

Offset

⧼Timezoneoffset⧽

timezonetext
Talk

Enter number of hours your local time differs from server time (UTC).

⧼Timezonetext⧽

titlematches
Talk

Article title matches

පිටු ශීර්ෂය ගැළපෙයි

toc
Talk

Table of contents

පටුන

toolbox
Talk

Toolbox

මෙවලම්

tooltip-addsection
Talk

Add a comment to this page. [alt-+]

⧼Tooltip-addsection⧽

tooltip-anontalk
Talk

Discussion about edits from this ip address [alt-n]

⧼Tooltip-anontalk⧽

tooltip-anonuserpage
Talk

The user page for the ip you're editing as [alt-.]

⧼Tooltip-anonuserpage⧽

tooltip-article
Talk

View the content page [alt-a]

⧼Tooltip-article⧽

tooltip-atom
Talk

Atom feed for this page

⧼Tooltip-atom⧽

tooltip-compareselectedversions
Talk

See the differences between the two selected versions of this page. [alt-v]

මෙම පිටුවෙහි, තෝරාගෙන ඇති අනුවාද දෙක අතර වෙනස්කම් බලන්න.

tooltip-contributions
Talk

View the list of contributions of this user

⧼Tooltip-contributions⧽

tooltip-currentevents
Talk

Find background information on current events

⧼Tooltip-currentevents⧽

tooltip-delete
Talk

Delete this page [alt-d]

⧼Tooltip-delete⧽

tooltip-edit
Talk

You can edit this page. Please use the preview button before saving. [alt-e]

⧼Tooltip-edit⧽

tooltip-emailuser
Talk

Send a mail to this user

⧼Tooltip-emailuser⧽

tooltip-help
Talk

The place to find out.

⧼Tooltip-help⧽

tooltip-history
Talk

Past versions of this page, [alt-h]

⧼Tooltip-history⧽

tooltip-login
Talk

You are encouraged to log in, it is not mandatory however. [alt-o]

⧼Tooltip-login⧽

tooltip-logout
Talk

Log out [alt-o]

⧼Tooltip-logout⧽

tooltip-mainpage
Talk

Visit the Main Page [alt-z]

⧼Tooltip-mainpage⧽

tooltip-minoredit
Talk

Mark this as a minor edit [alt-i]

මෙය සුළු සංස්කරණයක් ලෙස සටහන් කරන්න

tooltip-move
Talk

Move this page [alt-m]

⧼Tooltip-move⧽

tooltip-mycontris
Talk

List of my contributions [alt-y]

⧼Tooltip-mycontris⧽

tooltip-mytalk
Talk

My talk page [alt-n]

⧼Tooltip-mytalk⧽

tooltip-nomove
Talk

You don't have the permissions to move this page

⧼Tooltip-nomove⧽

tooltip-portal
Talk

About the project, what you can do, where to find things

⧼Tooltip-portal⧽

tooltip-preferences
Talk

My preferences

⧼Tooltip-preferences⧽

tooltip-preview
Talk

Preview your changes, please use this before saving! [alt-p]

ඔබ‍ කල වෙනස්කිරීම් මුලින් පෙර-දසුන්කර, ඉන්පසු සුරැකීම යෝග්‍යවේ !

tooltip-protect
Talk

Protect this page [alt-=]

⧼Tooltip-protect⧽

tooltip-randompage
Talk

Load a random page [alt-x]

⧼Tooltip-randompage⧽

tooltip-recentchanges
Talk

The list of recent changes in the wiki. [alt-r]

⧼Tooltip-recentchanges⧽

tooltip-recentchangeslinked
Talk

Recent changes in pages linking to this page [alt-c]

⧼Tooltip-recentchangeslinked⧽

tooltip-rss
Talk

RSS feed for this page

⧼Tooltip-rss⧽

tooltip-save
Talk

Save your changes [alt-s]

වෙනස්කිරීම් සුරකින්න

tooltip-search
Talk

Search this wiki [alt-f]

Wiktionary ගවේෂණය

tooltip-sitesupport
Talk

Support Wiktionary

⧼Tooltip-sitesupport⧽

tooltip-specialpage
Talk

This is a special page, you can't edit the page itself.

⧼Tooltip-specialpage⧽

tooltip-specialpages
Talk

List of all special pages [alt-q]

⧼Tooltip-specialpages⧽

tooltip-talk
Talk

Discussion about the content page [alt-t]

⧼Tooltip-talk⧽

tooltip-undelete
Talk

Restore the $1 edits done to this page before it was deleted [alt-d]

⧼Tooltip-undelete⧽

tooltip-unwatch
Talk

Remove this page from your watchlist [alt-w]

⧼Tooltip-unwatch⧽

tooltip-upload
Talk

Upload images or media files [alt-u]

උඩුගත කිරීම අරඹන්න

tooltip-userpage
Talk

My user page [alt-.]

⧼Tooltip-userpage⧽

tooltip-viewsource
Talk

This page is protected. You can view its source. [alt-e]

⧼Tooltip-viewsource⧽

tooltip-watch
Talk

Add this page to your watchlist [alt-w]

මෙම පිටුව ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුවට එක් කරන්න

tooltip-watchlist
Talk

The list of pages you're monitoring for changes. [alt-l]

⧼Tooltip-watchlist⧽

tooltip-whatlinkshere
Talk

List of all wiki pages that link here [alt-b]

⧼Tooltip-whatlinkshere⧽

uclinks
Talk

View the last $1 changes; view the last $2 days.

⧼Uclinks⧽

ucnote
Talk

Below are this user's last <b>$1</b> changes in the last <b>$2</b> days.

⧼Ucnote⧽

uctop
Talk

(top)

වත්මන්

unblockip
Talk

Unblock user

පරිශීලකයාගේ වාරණය අත්හිටුවන්න

unblockiptext
Talk

Use the form below to restore write access to a previously blocked IP address or username.

පෙරදී වාරණයට ලක්වූ අන්තර්ජාල ලිපිනය හෝ පරිශීලක නාමය හෝ වෙත ලිවීමේ බලය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කෙරුමට පහත ආකෘතිය භාවිත කරන්න.

unblocklink
Talk

unblock

වාරණයෙන් ඉවත්වන්න

unblocklogentry
Talk

unblocked "$1"

unblocked $1

undelete
Talk

Restore deleted page

මකා දැමූ පිටු නරඹන්න

undelete_short
Talk

Undelete $1 edits

එක් සංස්කරණයක මකා දැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න

undeletearticle
Talk

Restore deleted page

⧼Undeletearticle⧽

undeletebtn
Talk

Restore!

යලි පිහිටුවන්න

undeletedarticle
Talk

restored "$1"

undeleted "$1"

undeletedtext
Talk

[[$1]] has been successfully restored. See [[Wiktionary:Deletion_log]] for a record of recent deletions and restorations.

⧼Undeletedtext⧽

undeletehistory
Talk

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history, and the current revision of the live page will not be automatically replaced.

ඔබ පිටුව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කලහොත්, සියළු සංශෝධනයන් ඉතිහාසයට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වනු ඇත. මකාදැමීමෙන් අනතුරුව පළමු නමම සහිත නව පිටුවක් තැනුවේ නම්, ප්‍රතිෂ්ඨාපිත සංශෝධනයන් පූර්ව ඉතිහාසයෙහි බහාලේ .

undeletepage
Talk

View and restore deleted pages

මකා දැමූ පිටු නරඹා ඒවා යලි පිහිටුවන්න

undeletepagetext
Talk

The following pages have been deleted but are still in the archive and can be restored. The archive may be periodically cleaned out.

පහත පිටුව මකාදැමුවද එයසංරක්‍ෂිතාගාරයෙහි තවමත් පවතින බැවින් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කල හැක. සංරක්‍ෂිතාගාරය කලින් කලට සුද්ධ පවිත්‍ර කරනු ලැබිය හැක.

undeleterevision
Talk

Deleted revision as of $1

⧼Undeleterevision⧽

undeleterevisions
Talk

$1 revisions archived

සංශෝධනයක් මකාදමන ලදී

unexpected
Talk

Unexpected value: "$1"="$2".

අනපේක්‍ෂිත අගය: "$1"="$2".

unlockbtn
Talk

Unlock database

දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම ඉවත් කරන්න

unlockconfirm
Talk

Yes, I really want to unlock the database.

ඔව්, මා හට ඇත්ත වශයෙන්ම ඇවැසි වන්නේ දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම ඉවත් කෙරුමයි.

unlockdb
Talk

Unlock database

දත්ත සංචිතයේ අගුළුහරින්න

unlockdbsuccesssub
Talk

Database lock removed

දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම ඉවත් කරන ලදි

unlockdbsuccesstext
Talk

The database has been unlocked.

දත්ත සංචිතයේ අගුළු මුදාහැර ඇත.

unlockdbtext
Talk

Unlocking the database will restore the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

පිටු සංස්කරණය, ඔවුන්ගේ අභිරුචි වෙනස් කිරීම, ඔවුන්ගේ මුර-ලැයිස්තු වෙනස් කිරීම, හා දත්ත-ගබඩාව වෙනස් කිරීම ඔස්සේ සිදු කල යුතුවූ වෙනත් දේවල් සිදු කිරීමට සියළු පරිශීලකයන් හට ඇති හැකියාව, දත්ත-ගබඩාව ඇවුරුම අත්හිටුවීම මගින් ප්‍රතිෂ්ඨාපනයට ලක් වේ. ‍ඔබගේ අභිමතාර්ථය මෙයමැයි සනාථ කරන්න.

unprotect
Talk

Unprotect

ආරක්ෂණ තත්වය වෙනස් කරන්න

unprotectcomment
Talk

Reason for unprotecting

⧼Unprotectcomment⧽

unprotectedarticle
Talk

unprotected [[$1]]

removed protection from "$1"

unprotectsub
Talk

(Unprotecting "$1")

⧼Unprotectsub⧽

unprotectthispage
Talk

Unprotect this page

මෙම පිටුවෙහි ආරක්ෂණ තත්වය වෙනස් කරන්න

unusedimages
Talk

Unused images

භාවිතා නොවූ ගොනු

unusedimagestext
Talk

<p>Please note that other web sites may link to an image with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

පහත ගොනු පවතින නමුත් ඒවා කිසිදු පිටුවකට කාවද්දා නොමැත. සෘජු කලාප ලිපින (URL) සමගින් අනෙකුත් වෙබ් අඩවි ගොනුවකට සබැඳිය හැකි බවද, එබැවින්ම සක්‍රීය භාවිතයෙහි පැවතුනද මෙහිදී ලැයිස්තුගතකිරීමට ලක් විය හැකි බවද කාරුණිකව සටහන් කර ගන්න.

unwatch
Talk

Unwatch

මුර නොකරන්න

unwatchthispage
Talk

Stop watching

මුර-කිරීම නවතින්න

updated
Talk

(Updated)

(යාවත්කාලීන)

upload
Talk

Upload file

ගොනුවක් උඩුගතකරන්න

uploadbtn
Talk

Upload file

ගොනුව උඩුගත කරන්න

uploaddisabled
Talk

Sorry, uploading is disabled.

උඩුගත කිරීම් අක්‍රීය කර ඇත

uploadedfiles
Talk

Uploaded files

⧼Uploadedfiles⧽

uploadedimage
Talk

uploaded "$1"

uploaded "$1"

uploaderror
Talk

Upload error

උඩුගත කිරීම් දෝෂයක්

uploadfile
Talk

Upload images, sounds, documents etc.

⧼Uploadfile⧽

uploadlink
Talk

Upload images

⧼Uploadlink⧽

uploadlog
Talk

upload log

⧼Uploadlog⧽

uploadlogpage
Talk

Upload_log

උඩුගත කිරීම් සටහන

uploadlogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent file uploads. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

ඉතා මෑතදී සිදුකල ගොනු උඩුගතකිරීම් ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ. වැඩිමනත් දෘශ්‍ය සමාලෝචනය සඳහා නව ගොනු ගැලරිය බලන්න.

uploadnologin
Talk

Not logged in

පිවිසී නැත (Not logged in)

uploadnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to upload files.

ගොනු උඩුගත කිරීමට පෙර ඔබ $1ට ප්‍රවිෂ්ට වී සිටිය යුතුය.

uploadtext
Talk

<strong>STOP!</strong> Before you upload here, make sure to read and follow the <a href="/wiki/Special:Image_use_policy">image use policy</a>. <p>If a file with the name you are specifying already exists on the wiki, it'll be replaced without warning. So unless you mean to update a file, it's a good idea to first check if such a file exists. <p>To view or search previously uploaded images, go to the <a href="/wiki/Special:Imagelist">list of uploaded images</a>. Uploads and deletions are logged on the <a href="/wiki/Wiktionary:Upload_log">upload log</a>. </p><p>Use the form below to upload new image files for use in illustrating your pages. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not violating any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow internet connection. <p>The preferred formats are JPEG for photographic images, PNG for drawings and other iconic images, and OGG for sounds. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in a page, use a link in the form <b>[[Image:file.jpg]]</b> or <b>[[Image:file.png|alt text]]</b> or <b>[[Media:file.ogg]]</b> for sounds. <p>Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the project, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

ගොනු උඩුගත කිරීම සඳහා පහත ආකෘති පත්‍රය භාවිතා කරන්න. පෙරදී උඩුගතකෙරුණු ගොනු නැරඹුම හෝ ගවේෂණය සඳහා උඩුගතකෙරුණු ගොනු ලැයිස්තුව වෙත යන්න, (යළි)උඩුගතකෙරුම්ද උඩුගතකෙරුම් ලඝු-සටහන තුල සටහන් කර ඇති අතර, මකාදැමුම් මකාදැමුම් ලඝු-සටහන හි ඇත.

ගොනුවක් පිටුවක බහාලීම සඳහා, පහත ආකාරයේ සබැඳියක් භාවිතා කරන්න:

 • [[ගොනුව:ගොනුව.jpg]] ගොනුවෙහි පරිපූර්ණ අනුවාදය භාවිතා කිරීමට
 • [[ගොනුව:ගොනුව.png|200px|thumb|left|විකල්ප පෙළ]] 'විකල්ප පෙළ' යන්න විස්තරය ලෙසින් තැබෙමින් වම් මායිමෙහි කොටුවක පික්සල 200 පළල ප්‍රවාචිතයක් භාවිතා කිරීමට
 • [[මාධ්‍යය:ගොනුව.ogg]] ගොනුව ප්‍රදර්ශනය නොකෙරෙමින් ගොනුවට සෘජු ලෙස සබැඳීමට"

uploadwarning
Talk

Upload warning

උඩුගත කිරීම් අවවාදයකි

user_rights_set
Talk

<b>User rights for "$1" updated</b>

⧼User_rights_set⧽

usercssjs
Talk

'''Note:''' After saving, you have to tell your bowser to get the new version: '''Mozilla:''' click ''reload''(or ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.

⧼Usercssjs⧽

usercssjsyoucanpreview
Talk

<strong>Tip:</strong> Use the 'Show preview' button to test your new css/js before saving.

⧼Usercssjsyoucanpreview⧽

usercsspreview
Talk

'''Remember that you are only previewing your user css, it has not yet been saved!'''

ඔබගේ පරිශීලක CSS මත පෙර-දසුනක් පමණක් ඔබ විසින් සිදුකෙරෙන බව ධාරණය කරන්න. එය තවමත් සුරැකීමට ලක් කොට නොමැත!

userexists
Talk

The user name you entered is already in use. Please choose a different name.

ඔබ ඇතුළු කල පරිශීලක නාමය දැනටමත් භාවිතයෙහි ඇත. කරුණාකර වෙනත් නමක් තෝරා ගන්න.

userjspreview
Talk

'''Remember that you are only testing/previewing your user javascript, it has not yet been saved!'''

ඔබ සිදුකරන්නේ ඔබගේ පරිශීලක ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පරික්ෂා කිරීම/පෙර-දසුන පමණක් බව ධාරණය කරන්න. එය තවමත් සුරැකීමට ලක් කොට නොමැත!

userlogin
Talk

Log in

⧼Userlogin⧽

userlogout
Talk

Log out

නික්මීම

usermailererror
Talk

Mail object returned error:

⧼Usermailererror⧽

userpage
Talk

View user page

පරිශීලක පිටුව නරඹන්න

userstats
Talk

User statistics

⧼Userstats⧽

userstatstext
Talk

There are '''$1''' registered users. '''$2''' of these are administrators (see $3).

⧼Userstatstext⧽

version
Talk

Version

අනුවාදය

viewcount
Talk

This page has been accessed $1 times.

මෙම පිටුවට එක් වරක් පිවිස ඇත.

viewprevnext
Talk

View ($1) ($2) ($3).

($1 | $2) ($3) නරඹන්න

viewsource
Talk

View source

මූලාශ්‍රය නරඹන්න

viewtalkpage
Talk

View discussion

සාකච්ඡාව පෙන්වන්න

wantedpages
Talk

Wanted pages

අවශ්‍ය පිටු

watch
Talk

Watch

මුර කරන්න

watchdetails
Talk

($1 pages watched not counting talk pages; $2 total pages edited since cutoff; $3... <a href='$4'>show and edit complete list</a>.)

⧼Watchdetails⧽

watcheditlist
Talk

Here's an alphabetical list of your watched pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen.

⧼Watcheditlist⧽

watchlist
Talk

My watchlist

මුරලැයිස්තුව

watchlistcontains
Talk

Your watchlist contains $1 pages.

⧼Watchlistcontains⧽

watchlistsub
Talk

(for user "$1")

⧼Watchlistsub⧽

watchmethod-list
Talk

checking watched pages for recent edits

⧼Watchmethod-list⧽

watchmethod-recent
Talk

checking recent edits for watched pages

⧼Watchmethod-recent⧽

watchnochange
Talk

None of your watched items were edited in the time period displayed.

⧼Watchnochange⧽

watchnologin
Talk

Not logged in

ප්‍රවිෂ්ට වී නොමැත

watchnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to modify your watchlist.

⧼Watchnologintext⧽

watchthis
Talk

Watch this page

මෙම පිටුව මුර කරන්න

watchthispage
Talk

Watch this page

මෙම පිටුව මුර කරන්න

welcomecreation
Talk

<h2>Welcome, $1!</h2><p>Your account has been created. Don't forget to change your Wiktionary preferences.

⧼Welcomecreation⧽

whatlinkshere
Talk

What links here

මෙතනට සබැඳෙන්නේ කුමක්ද

whitelistacctext
Talk

To be allowed to create accounts in this Wiki you have to [[Special:Userlogin|log]] in and have the appropriate permissions.

⧼Whitelistacctext⧽

whitelistacctitle
Talk

You are not allowed to create an account

⧼Whitelistacctitle⧽

whitelistedittext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to edit pages.

සංස්කරණය කිරීමට පෙරාතුව ඔබ $1 විය යුතුය.

whitelistedittitle
Talk

Login required to edit

⧼Whitelistedittitle⧽

whitelistreadtext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to read pages.

⧼Whitelistreadtext⧽

whitelistreadtitle
Talk

Login required to read

⧼Whitelistreadtitle⧽

wikipediapage
Talk

View project page

⧼Wikipediapage⧽

wikititlesuffix
Talk

Wiktionary

⧼Wikititlesuffix⧽

wlnote
Talk

Below are the last $1 changes in the last <b>$2</b> hours.

පහත දැක්වෙන්නේ $3, $4 මෙන්, අවසන් පැය තුලදී සිදු කෙරී ඇති අවසන් වෙනස්වීම්යි.

wlsaved
Talk

This is a saved version of your watchlist.

⧼Wlsaved⧽

wlshowlast
Talk

Show last $1 hours $2 days $3

⧼Wlshowlast⧽

wrong_wfQuery_params
Talk

Incorrect parameters to wfQuery()<br /> Function: $1<br /> Query: $2

⧼Wrong_wfQuery_params⧽

wrongpassword
Talk

The password you entered is incorrect. Please try again.

ඇතුලත් කල මුරපදයක් වැරදියි. නැවත උත්සාහකරන්න.

yourdiff
Talk

Differences

වෙනස්කම්

youremail
Talk

Your email*

විද්‍යුත් තැපෑල:

yourname
Talk

Your user name

පරිශීලක නාමය:

yournick
Talk

Your nickname (for signatures)

නව අත්සන:

yourpassword
Talk

Your password

මුරපදය:

yourpasswordagain
Talk

Retype password

මුරපදය යළි ඇතුළු කරන්න:

yourrealname
Talk

Your real name*

සැබෑ නාමය:

yourtext
Talk

Your text

ඔබගේ පෙළ

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:All_system_messages&oldid=2954" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි