ප්‍රවර්ගය:සිංහල නාම විශේෂණ පද

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=සිංහල නාම විශේෂණ පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=සිංහල නාම විශේෂණ පද namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

සිංහල terms that give attributes to nouns, extending their definitions.


"සිංහල නාම විශේෂණ පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 95 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 95 ද වෙති.

I