ප්‍රවර්ගය:Form-of සැකිලි

Wiktionary වෙතින්
This category is not defined in Wiktionary's category tree.
Double-check the category name for typos.
Search existing categories to check if this category should be created under a different name (for example, "Fruits" instead of "Fruit").
To add a new category to Wiktionary's category tree, please consult Help:Category § How to create a category.

=== List of templates ===

The following is a complete list (as of October 6, 2020) of the non-language-specific templates and their individual behaviors.

Template Aliases Category Takes inflection tags Initial capital Final period Supports from=, from2=, ... Supports POS=
abbreviation of abbr of LANG abbreviations no yes yes no no
abstract noun of LANG abstract nouns no yes no yes no
accusative of no no no no no
accusative plural of no no no no no
accusative singular of no no no no no
acronym of LANG acronyms no yes yes no no
active participle of no no no no no
adj form of yes no no no no
agent noun of LANG agent nouns no no no no no
alternative case form of alt case, alt caps no yes no no no
alternative form of alt form, altform no yes no yes no
alternative plural of no no no no no
alternative reconstruction of no no no no no
alternative spelling of alt sp no yes no yes no
alternative typography of alt typ no no no no no
aphetic form of LANG aphetic forms no yes no no no
apocopic form of LANG apocopic forms no no no no no
archaic form of LANG archaic forms no yes yes no no
archaic inflection of LANG archaic forms yes yes yes no no
archaic spelling of LANG archaic forms no yes yes no no
aspirate mutation of LANG aspirate-mutation forms no yes yes no no
attributive form of no no no no no
augmentative of LANG augmentative {{pluralize|{{{p|{{{POS|noun}}}}}}}} no yes no no yes
broad form of no no no yes no
causative of LANG causative {{pluralize|{{{p|{{{POS|verb}}}}}}}} no no no no yes
clipping of clip of LANG clippings no yes yes no no
combining form of LANG combining forms no no no no no
comparative of LANG comparative {{pluralize|{{{p|{{{POS|adjective}}}}}}}} no no no no yes
construed with no no no no no
contraction of contr of LANG contractions no yes yes no no
dated form of dated form LANG dated forms no yes yes no no
dated spelling of dated sp LANG dated forms no yes yes no no
dative of no no no no no
dative plural of no no no no no
dative singular of no no no no no
definite singular of no no no no no
definite plural of no no no no no
deliberate misspelling of LANG misspellings no yes yes no no
diminutive of dim of LANG diminutive {{pluralize|{{{p|{{{POS|noun}}}}}}}} no no no no yes
dual of no no no no no
eclipsis of LANG eclipsed forms no yes yes no no
eggcorn of LANG eggcorns no yes yes no no
elative of no no no no no
ellipsis of LANG ellipses no yes no no no
elongated form of LANG elongated forms no yes yes no no
endearing diminutive of LANG diminutive {{pluralize|{{{p|{{{POS|noun}}}}}}}}, LANG endearing terms no no no no yes
endearing form of LANG endearing terms no no no no no
equative of LANG equative {{pluralize|{{{p|{{{POS|adjective}}}}}}}} no no no no yes
euphemistic form of euph form LANG euphemisms no yes yes no no
eye dialect of LANG eye dialect no yes yes yes no
female equivalent of LANG female equivalent {{pluralize|{{{p|{{{POS|noun}}}}}}}} no no no no yes
feminine of no no no no no
feminine plural of no no no no no
feminine plural past participle of LANG past participle forms no no no no no
feminine singular of no no no no no
feminine singular past participle of LANG past participle forms no no no no no
form of no no no no no
former name of no yes yes no no
frequentative of LANG frequentative {{pluralize|{{{p|{{{POS|verb}}}}}}}} no no no no yes
future participle of no no no no no
genitive of no no no no no
genitive plural of no no no no no
genitive singular of no no no no no
gerund of LANG gerunds no no no no no
h-prothesis of LANG h-prothesized forms no no no no no
hard mutation of LANG hard-mutation forms no yes yes no no
harmonic variant of no no no no no
honorific alternative case form of honor alt case, honour alt case no yes no no no
imperative of no no no no no
imperfective form of LANG imperfective verbs no no no no no
indefinite plural of no no no no no
inflection of infl of no no no no no
informal form of LANG informal forms no yes yes no no
informal spelling of LANG informal forms no yes yes no no
initialism of init of LANG initialisms no yes yes no no
iterative of LANG iterative {{pluralize|{{{p|{{{POS|verb}}}}}}}} no no no no yes
lenition of LANG lenited forms no yes yes no no
masculine noun of no no no no no
masculine of no no no no no
masculine plural of no no no no no
masculine plural past participle of LANG past participle forms no no no no no
medieval spelling of LANG medieval spellings no no no no no
men's speech form of LANG men's speech terms no no no no no
misconstruction of LANG misconstructions no yes no no no
misromanization of LANG misromanizations no yes yes no no
misspelling of missp LANG misspellings no yes yes no no
mixed mutation of LANG mixed-mutation forms no yes yes no no
nasal mutation of LANG nasal-mutation forms no yes yes no no
negative of no no no no no
neuter plural of no no no no no
neuter singular of no no no no no
neuter singular past participle of LANG past participle forms no no no no no
nomen sacrum form of LANG nomina sacra no yes yes no no
nominalization of LANG nominalized adjectives no no no no no
nominative plural of no no no no no
nonstandard form of LANG nonstandard forms no yes yes no no
nonstandard spelling of LANG nonstandard forms no yes yes no no
noun form of yes no no no no
nuqtaless form of LANG nuqtaless forms no no no no no
obsolete form of obs form LANG obsolete forms no yes yes no no
obsolete spelling of obs sp LANG obsolete forms no yes no no no
obsolete typography of obs typ LANG obsolete forms no no no no no
participle of LANG participles yes no no no no
passive of LANG verb passive forms no no no no no
passive participle of no no no no no
passive past tense of no no no no no
past active participle of LANG past active participles no no no no no
past participle form of LANG past participle forms no no no no no
past participle of LANG past participles no no no no no
past passive participle of LANG past passive participles no no no no no
past tense of no no no no no
pejorative of LANG derogatory terms no yes no no no
perfect participle of LANG perfect participles no no no no no
perfective form of LANG perfective verbs no no no no no
plural of no no no no no
present active participle of LANG present active participles no no no no no
present participle of LANG present participles no no no no no
present tense of no no no no no
pronunciation spelling of LANG pronunciation spellings no yes yes yes no
pronunciation variant of LANG pronunciation variants no yes yes yes no
rare form of rare form LANG rare forms no yes yes no no
rare spelling of rare sp LANG rare forms no yes yes no no
reflexive of LANG reflexive {{pluralize|{{{p|{{{POS|verb}}}}}}}} no no no no yes
rfform no no no no no
romanization of no yes no no no
scribal abbreviation of scrib of LANG scribal abbreviations no yes yes no no
short for LANG short forms no yes yes no no
singular of no no no no no
singulative of no no no no no
slender form of no no no yes no
soft mutation of LANG soft-mutation forms no yes yes no no
spelling of LANG {{#if:{{{lang|}}}|{{{1}}} forms|{{{2}}} forms}} no no no no no
standard form of no yes yes no no
standard spelling of stand sp no yes yes no no
superlative attributive of no no no no no
superlative of LANG superlative {{pluralize|{{{p|{{{POS|adjective}}}}}}}} no no no no yes
superlative predicative of no no no no no
superseded spelling of sup sp LANG superseded forms no yes yes no no
supine of no no no no no
syncopic form of LANG syncopic forms no no no no no
synonym of syn of no yes no no no
t-prothesis of LANG t-prothesized forms no no no no no
uncommon form of uncommon form LANG uncommon forms no yes yes no no
uncommon spelling of uncommon sp LANG uncommon forms no yes yes no no
verbal noun of LANG verbal nouns no no no no no
verb form of yes no no no no
vocative plural of no no no no no
vocative singular of no no no no no

The meanings of the columns are as follows:

 1. "Category" is the category, if any, that the page is placed into, where LANG is substituted with the language name.
 2. "Takes inflection tags" means that the template takes inflection tags similarly to {{inflection of}}.
 3. "Initial capital" means that the first letter displayed is normally capitalized. This can be changed using |nocap=1.
 4. "Final period" means that a final period (full stop) is normally displayed after the link. This can be suppressed using |nodot=1, or changed using |dot= to specify a different character.
 5. "Supports |from=, |from2=, ..." means that the parameters |from=, |from2=, etc. are supported to specify regional context labels that customize the text displayed before the link.
 6. "Supports |POS=" means that the parameter |POS= is supported to customize the categorization into which the page is placed.

Customization[සංස්කරණය]

In an entry's definition line, a Form-of template states that the entry's word is a particular form of a lemma entry's word, such as its plural or even a misspelling.

Users can customize how these templates' text displays using their account- or browser-level preferences by either selecting the appropriate preference from Wiktionary:PREFS or by adding styles to Special:Mypage/monobook.css as described in Wiktionary:CUSTOM#“Form of” definitions. Here are examples of the latter method:

 • To see italicized qualifiers in “form-of” definitions such as:
  1. Form of word.
 • Add:
  .use-with-mention { font-style: italic; }
  .use-with-mention .mention { font-style: normal; }
  
 • To see italicized lemmas in “form-of” definitions such as:
  1. Form of word.
 • Add:
  .use-with-mention { font-style: normal; }
  .use-with-mention .mention { font-style: italic; }
  

See also[සංස්කරණය]

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Form-of_සැකිලි&oldid=80826" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි