වික්ෂනරි:කෝපි කඩේ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Wiktionary:කෝපි කඩේ[සංස්කරණය]

I have created this page for general discussions after w:Wiktionary:කෝපි කඩේ. Please feel free to rename it if you think there is a more suitable name for it. --Piolinfax (Talk) 14:27, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Typing help[සංස්කරණය]

I have just started working in MediaWiki:Edittools in order to add extra help when editing. If you edit (සකසන්න) any page now, you will find a row of Sinhala and Latin characters in blue below the edit box (අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ.... and Á á Ć ć É é Í í Ń ń Ó ó Ś...). If one clicks in any of those characters, it will be automatically typed inside the edit box. This is meant to be useful for people who have no direct access to the keyboard outlay or settings that they may need when editing her. The Sinhala charaters I have added so far are the ones I took from මුල් පිටුව but I suspect there are a lot missing. Could somebody kindly complete it so that I can place it in MediaWiki:Edittools? Thanks. --Piolinfax (Talk) 14:27, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ අං අඃ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ 
ඤ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ
් ා ැ ෑ ි ී ු ූ ෙ ෙ ේ ෛ ො ෝ ෞ ෟ ෲ ෳ ෴
The typing help has now a small area were you can select the script you want to use. --Piolinfax (Talk) 08:03, 31 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Names of different scripts in Sinhala[සංස්කරණය]

How do you say "Latin script" in Sinhala? I need to change I think it could be helpful to add a few more scripts in the typing help. Any suggestions? Devanagari?, Cyrillic?, Greek?, w:en:Arabic alphabetArabic? Could you add the names of the scripts in Sinhala along with your suggestions? Thanks. Regards. --Piolinfax (Talk) 08:03, 31 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I have added Cyrillic, Arabic and Greek to the editing help. What are the names of these scripts in Sinhala? Thanks. --Piolinfax (Talk) 18:08, 16 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)
  • Latin script = ලතින් අකුරු
  • Arabic = අරාබි
  • Greek = ග්‍රීක
--Lee (සාකච්ඡාව) 08:06, 4 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)

VolkovBot's bot flag[සංස්කරණය]

Users can vote about VolkovBot's bot flag in Wiktionary:Bots#User:VolkovBot. Regards. --Piolinfax (Talk) 18:08, 16 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 05:24, 2 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

මෙම ඡන්ද විමසීම නැවත දීර්ග කරන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 10:25, 2 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 00:29, 7 මැයි 2018 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 07:37, 12 මැයි 2019 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 07:04, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)

Wiki of functions naming contest - Round 2[සංස්කරණය]

22:11, 5 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[සංස්කරණය]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[සංස්කරණය]

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:කෝපි_කඩේ&oldid=18509" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි