වික්ෂනරි:කෝපි කඩේ

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Wiktionary:කෝපි කඩේ[සංස්කරණය]

I have created this page for general discussions after w:Wiktionary:කෝපි කඩේ. Please feel free to rename it if you think there is a more suitable name for it. --Piolinfax (Talk) 14:27, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Typing help[සංස්කරණය]

I have just started working in MediaWiki:Edittools in order to add extra help when editing. If you edit (සකසන්න) any page now, you will find a row of Sinhala and Latin characters in blue below the edit box (අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ.... and Á á Ć ć É é Í í Ń ń Ó ó Ś...). If one clicks in any of those characters, it will be automatically typed inside the edit box. This is meant to be useful for people who have no direct access to the keyboard outlay or settings that they may need when editing her. The Sinhala charaters I have added so far are the ones I took from මුල් පිටුව but I suspect there are a lot missing. Could somebody kindly complete it so that I can place it in MediaWiki:Edittools? Thanks. --Piolinfax (Talk) 14:27, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ අං අඃ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ 
ඤ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ
් ා ැ ෑ ි ී ු ූ ෙ ෙ ේ ෛ ො ෝ ෞ ෟ ෲ ෳ ෴
The typing help has now a small area were you can select the script you want to use. --Piolinfax (Talk) 08:03, 31 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Names of different scripts in Sinhala[සංස්කරණය]

How do you say "Latin script" in Sinhala? I need to change I think it could be helpful to add a few more scripts in the typing help. Any suggestions? Devanagari?, Cyrillic?, Greek?, w:en:Arabic alphabetArabic? Could you add the names of the scripts in Sinhala along with your suggestions? Thanks. Regards. --Piolinfax (Talk) 08:03, 31 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I have added Cyrillic, Arabic and Greek to the editing help. What are the names of these scripts in Sinhala? Thanks. --Piolinfax (Talk) 18:08, 16 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)
  • Latin script = ලතින් අකුරු
  • Arabic = අරාබි
  • Greek = ග්‍රීක
--Lee (සාකච්ඡාව) 08:06, 4 දෙසැම්බර් 2013 (යූටීසී)

VolkovBot's bot flag[සංස්කරණය]

Users can vote about VolkovBot's bot flag in Wiktionary:Bots#User:VolkovBot. Regards. --Piolinfax (Talk) 18:08, 16 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 05:24, 2 මාර්තු 2017 (යූටීසී)

මෙම ඡන්ද විමසීම නැවත දීර්ග කරන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 10:25, 2 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 00:29, 7 මැයි 2018 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 07:37, 12 මැයි 2019 (යූටීසී)

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක්[සංස්කරණය]

නව පරිපාලක ඡන්ද විමසීමක් ක්‍රියාත්මක වේ. කරුණාකර ඔබේ මතය දක්වන්න.

--Lee (සාකච්ඡාව) 07:04, 6 මැයි 2020 (යූටීසී)

Wiki of functions naming contest - Round 2[සංස්කරණය]

22:11, 5 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[සංස්කරණය]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[සංස්කරණය]

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[සංස්කරණය]

Wikimania's logo.

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. Thank you!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 ජනවාරි 2021 (යූටීසී)

Project Grant Open Call[සංස්කරණය]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsසැකිල්ල:atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (සාකච්ඡාව) 08:01, 28 ජනවාරි 2021 (යූටීසී)

Wikifunctions logo contest[සංස්කරණය]

01:52, 2 මාර්තු 2021 (යූටීසී)

Universal Code of Conduct – 2021 consultations[සංස්කරණය]

Universal Code of Conduct Phase 2[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applications[සංස්කරණය]

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translators[සංස්කරණය]

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 22:26, 5 අප්‍රේල් 2021 (යූටීසී)

Universal Code of Conduct News – Issue 1[සංස්කරණය]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

  • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
  • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
  • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
  • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
  • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (සාකච්ඡාව) 23:06, 11 ජූනි 2021 (යූටීසී)

Server switch[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF) 01:19, 27 ජූනි 2021 (යූටීසී)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වික්ෂනරි:කෝපි_කඩේ&oldid=18685" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි