වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/අප්‍රේල් 30

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Writing star.svg

දවසේ වචනය   අප්‍රේල් 30
නිරුවත් නාම විශේෂණ
  1. (සිංහල) ආවරණය නොවූ.
  2. ඇඳුම් නොමැතිව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed