ප්‍රවර්ගය:American ඉංග්‍රීසි

Wiktionary වෙතින්
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=American ඉංග්‍රීසි namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=American ඉංග්‍රීසි namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Terms or senses in North American English as spoken in the United States.

The following labels generate this category: North America (alias North American)edit; US English (aliases American English, U.S. English)edit; US (aliases America, American, U.S., USA, United States, United States of America)edit. To generate this category using one of these labels, use {{lb|en|label}}.


"American ඉංග්‍රීසි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 4 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 4 ද වෙති.