ප්‍රවර්ගය:Proto-Indo-Iranian භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Proto-Indo-Iranian භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Proto-Indo-Iranian භාෂාව edition of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Proto-Indo-Iranian භාෂාව
Proto-Indo-Iranian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Proto-Indo-Iranian භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Proto-Indo-Iranian භාෂාව considerations
Wiktionary:About Proto-Indo-Iranian
Reference templates (0)
Entry
Entry
Proto-Indo-Iranian භාෂාව entry
Proto-Indo-Iranian
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Proto-Indo-Iranian භාෂාව

namespace=Reconstruction count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Proto-Indo-Iranian භාෂාව

namespace=Reconstruction count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Proto-Indo-Iranian

මෙය Proto-Indo-Iranian භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

Proto-Indo-Iranian බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameProto-Indo-Iranian
Language codeiir-pro
Language family Indo-Iranian
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ966439

Proto-Indo-Iranian is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in Proto-Indo-Iranian should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.