ප්‍රවර්ගය:Proto-Indo-Iranian භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Proto-Indo-Iranian

මෙය Proto-Indo-Iranian භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

Proto-Indo-Iranian බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameProto-Indo-Iranian
Language codeiir-pro
Language family Indo-Iranian භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ966439

Proto-Indo-Iranian is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in Proto-Indo-Iranian should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.