ප්‍රවර්ගය:සංස්කෘත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
සංස්කෘත භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
සංස්කෘත භාෂාව edition of Wiktionary
sa.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about සංස්කෘත භාෂාව
Sanskrit
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to සංස්කෘත භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
සංස්කෘත භාෂාව
Considerations
Considerations
සංස්කෘත භාෂාව considerations
Wiktionary:About සංස්කෘත
Reference templates (0)
Bibliography
Entry
Entry
සංස්කෘත භාෂාව entry
සංස්කෘත
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=සංස්කෘත භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=සංස්කෘත භාෂාව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය සංස්කෘත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි in ඉන්දියාව and ශ්‍රී ලංකාව.

සංස්කෘතබස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameසංස්කෘත
Language codesa
Language family Indo-Aryan භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Sortkey
module
WikidataQ11059


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 6 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 6 වේ.