ප්‍රවර්ගය:සංස්කෘත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » සංස්කෘත

මෙය සංස්කෘත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ඉන්දියාව and ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

සංස්කෘත බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameසංස්කෘත
Language codesa
Language family Old Indo-Aryan භාෂා
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Sortkey
module
WikidataQ11059


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 7 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 7 වේ.