ප්‍රවර්ගය:සංස්කෘත භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සංස්කෘත භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
සංස්කෘත භාෂාව edition of Wiktionary
sa.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about සංස්කෘත භාෂාව
Sanskrit
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to සංස්කෘත භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
සංස්කෘත භාෂාව
Considerations
Considerations
සංස්කෘත භාෂාව considerations
Wiktionary:About සංස්කෘත
Reference templates (0)
Entry
Entry
සංස්කෘත භාෂාව entry
සංස්කෘත
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=සංස්කෘත භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=සංස්කෘත භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » සංස්කෘත

මෙය සංස්කෘත භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය ඉන්දියාව and ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

සංස්කෘත බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameසංස්කෘත
Language codesa
Language family Old Indo-Aryan
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Sortkey
module
WikidataQ11059

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.