ප්‍රවර්ගයන් බොහෝමයක් සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:39, 19 ජනවාරි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. water‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 17 කි)
 2. විකිපීඩියාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 11 කි)
 3. වික්‍ෂනරි:debug‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 10 කි)
 4. මුල් පිටුව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 10 කි)
 5. ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 6. 紅茶‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 7. formica‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 8. stella‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 9. පූසා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 10. I‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 11. ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 12. ආයුබෝවන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 13. විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 14. අම්මා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 15. idioma‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 16. English‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 17. thé‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 18. පරිශීලක‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 19. දෙමළ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 20. Spanish‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 21. शब्द‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 22. mot‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 23. Sinhalese‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 24. ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 25. ඊයේ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 26. පියා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 27. maur‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 28. astrum‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 29. සිවලා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 30. වෙරලු‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 31. idiomas‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 32. amass‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 33. මර රුපු‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 34. звезда‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 35. වචනය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 36. Evanescent‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 37. nail‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 38. පිපිඤ්ඤා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 39. debug‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 40. රෝස‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 41. R‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 42. මම‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 43. ගස්ලබු‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 44. tree‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 45. fourmi‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 46. étoile‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 47. නෙල්ලි‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 48. බණ්ඩක්කා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 49. stjarna‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 50. කකුල‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි