ප්‍රවර්ගයන් බොහෝමයක් සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 19:19, 22 අගෝස්තු 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. water‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 17 කි)
 2. විකිපීඩියාව‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 11 කි)
 3. වික්‍ෂනරි:debug‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 10 කි)
 4. ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 5. 紅茶‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 7 කි)
 6. පූසා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 7. formica‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 8. stella‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 6 කි)
 9. I‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 5 කි)
 10. ආයුබෝවන්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 11. mot‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 12. idioma‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 13. පරිශීලක‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 14. thé‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 15. දෙමළ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 16. ඊයේ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 17. Spanish‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 18. शब्द‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 19. English‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 20. විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 21. Sinhalese‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 22. ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 23. අම්මා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 24. ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 4 කි)
 25. වෙරලු‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 26. astre‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 27. පේර‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 28. Z‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 29. පියා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 30. U‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 31. S‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 32. ගොබුඩා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 33. G‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 34. D‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 35. tré‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 36. te‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 37. star‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 38. කුහුඹුවා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 39. දිවුල්‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 40. oiseau‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 41. gwiazda‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 42. අයිස්ලන්ත‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 43. find‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 44. ශිලා ගෝලය‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 45. amass‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 46. Y‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 47. පිපිඤ්ඤා‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 48. W‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 49. ඇඳ‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)
 50. T‏‎ (ප්‍රවර්ගයන් 3 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:බොහෝ_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි